การพัฒนาทีมงาน.ppt

การพัฒนาทีมงาน คือ กระบวนการเพิ่มความสามารถ ศักยภาพให้กับสมาชิก สามารถลดปัญหาและอุปสรรคในการทํางานร่วมกัน เพื่อไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.0x

การพัฒนาทีมงาน.ppt

By SOMSACK
Created 1 year ago

Duration 0:00:00
lesson view count 397
การพัฒนาทีมงาน คือ กระบวนการเพิ่มความสามารถ ศักยภาพให้กับสมาชิก สามารถลดปัญหาและอุปสรรคในการทํางานร่วมกัน เพื่อไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Select the file type you wish to download