การดำเนินงานเกี่ยวกับงานโครงการพระราชดำริ อบรมที่ มอ.ปัตตานี

1.0x

การดำเนินงานเกี่ยวกับงานโครงการพระราชดำริ อบรมที่ มอ.ปัตตานี

Created 3 years ago

Duration 0:01:15
lesson view count 10
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. การดำเนินงานเกี่ยวกับงานโครงการพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๔๔ค่ายพญาลิไท จ.ยะลา

  Slide 1 - การดำเนินงานเกี่ยวกับงานโครงการพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๔๔ค่ายพญาลิไท จ.ยะลา

 2. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔

  Slide 2 - กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔

 3. ประวัติการก่อตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

  Slide 3 - ประวัติการก่อตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

 4. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

  Slide 7 - โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

  • ความเป็นมา
  • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักถึงปัญหาการระบาดของโรคคอพอกเนื่องมาจากการขาดสารไอโอดีนปัญหาการระบาดของโรคคอพอกเนื่องจากการขาดสารไอโอดีน ทั้งจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุข เเละจากการที่พระองค์ทรงพบเห็นในระหว่างเสด็จฯเยี่ยมเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดน จึงมีพระราชดำริที่จะดำเนินการเพื่อช่วยเเก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยเสริมการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข โครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งเเต่ เดือน ตุลาคม 2533 โดยคาดหวังว่า หากมีการดำเนินงานควบคุมเเละป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนได้อย่างมีประสิทธิภาพเเละต่อเนื่องเเล้ว ก็จะเป็นการช่วยเเก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศโดยส่วนรวมได้
 5. 	โครงการฝึกอาชีพ

  Slide 8 - โครงการฝึกอาชีพ

  • ความเป็นมา
  • เป็นโครงการที่โปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการในปี พ.ศ. 2531 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกอาชีพให้กับศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนที่ไม่อาจศึกษาในระดับสูงต่อไปได้ เเละเน้นให้มีการฝึกอาชีพที่เหมาะสมสำหรับท้องถิ่นนั้นๆ ในระยะเริ่มเเรกให้มีการฝึกอาชีพที่เหมาะสมสำหรับท้องถิ่นนั้นๆในระยะเริ่มเเรกให้จัดทำในโรงเรียนทดลองก่อน ภาคละ 1 โรง โดยมีกรมอาชีวศึกษารับไปสนองพระราชดำริฯ
 6. 	โครงการส่งเสริมโภชนาการเเละสุขภาพอนามัยเเม่เเละเด็กในถิ่นทุรกันดาร

  Slide 9 - โครงการส่งเสริมโภชนาการเเละสุขภาพอนามัยเเม่เเละเด็กในถิ่นทุรกันดาร

  • ความเป็นมา
  • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงตระหนักว่าการที่คนเราจะมีโภชนาการเเละสุขภาพอนามัยที่ดีนั้น จะต้องเริ่มต้นตั้งเเต่อยู่ในครรภ์มารดา นั่นคือเเม่จะต้องมีโภชนาการเเละสุขภาพอนามัยดีด้วยถ้าเเม่ขาดสารอาหารก็จะส่งผลกระทบต่อเด็กที่จะเกิดออกมา ทั้งด้านการเจริญเติบโตเเละพัฒนาการของร่างกายเเละสมอง ดังนั้นจึงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการนี้ขึ้นในปี พ.ศ. 2539
 7. 	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม

  Slide 10 - โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม

  • ความเป็นมา
  • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนบำรุงที่ 107 บ้านห้วยจะค่าน ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2530 มีพระราชดำริให้ดำเนินการปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เเก่เด็กนักเรียน เเละให้โรงเรียนปลูกสะเดา ซึ่งนอกจากจะนำมาประกอบเป็นอาหาร อาศัยเป็นร่มเงาเเล้วเมล็ดสะเดายังใช้ในการป้องกันกำจัดเเมลงในผักได้ด้วย ซึ่งไม่มีสารพิษตกค้างเเละทำลายสิ่งเเวดล้อมเหมือนสารเคมีทั่วๆไป จากพระราชดำริข้างต้น จึงได้ขยายกิจกรรมออกไปยังโรงเรียนอื่นๆด้วย
 8. 	โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

  Slide 11 - โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

  • ความเป็นมา
  • จากการที่ทรงประจักษ์ว่า เด็กนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เเล้ว ส่วนใหญ่จะไม่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงได้ เนื่องจากทางบ้านมีฐานะยากจน เเละตามชายเเดนมักไม่มีโรงเรียนที่จะเปิดสอนในระดับสูง จึงมีพระราชประสงค์จะพระราชทานพระราชานุเคราะห์ให้นักเรียนเหล่านี้ได้มีโอกาสศึกษาต่อตามระดับสติปัญญาเเละความเหมาะสมเเละโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินโครงการนี้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531
 9. 	โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

  Slide 12 - โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

  • ความเป็นมา
  • เป็นโครงการเเรกที่เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2523 โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน ครู เเละผู้ปกครองร่วมกันทำการเกษตรในโรงเรียนเเล้วนำผลผลิตทีได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวัน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงิน สิ่งของพืชพันธุ์ พันธุ์สัตว์ วัสดุอุปกรณ์การประกอบอาหารให้โรงเรียนในโครงการ การดำเนินงานของของโครงการนี้นอกจากจะช่วยเเก้ปัญหาการขาดเเคลนอาหารกลางวันเเล้ว ยังทำให้เด็กนักเรียนได้รับความรู้ด้านการเกษตรเเผนใหม่
 10. 	โครงการส่งเสริมสหกรณ์

  Slide 13 - โครงการส่งเสริมสหกรณ์

  • ความเป็นมา
  • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล็งเห็นว่า การปลูกฝังสหกรณ์เเก่เด็กเเละเยาวชน โดยเริ่มจากโรงเรียนเป็นอันดับเเรก จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมเเรงร่วมใจในกลุ่มของเด็กนักเรียน ตลอดจนครูเเละประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบเเละต่อเนื่องเกิดการช่วยเหลือซึ่งกันเเละกัน การเห็นเเก่ประโยชน์ส่วนรวม การรวมกลุ่มกันในการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น จึงมีกระเเสกับอธิบดีกรมตำรวจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดน บ้านภูต่าง อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2534 ให้ดำเนินการสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดน เเละมีพระราชกระเเสกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 ให้ส่งเริมสหกรณ์ให้เเพร่หลายไปยังเด็กนักเรียน จึงได้เริ่มดำเนินโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตั้งเเต่ปี พ.ศ.2534 เป็นต้นมา
 11. 	โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

  Slide 14 - โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

  • เป็นโครงการที่ดำเนินการขึ้นในปี พ.ศ. 2526 เพื่อชวยเหลือนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารซึ่งประสบกับความขาดแคลนในหลายๆ ด้าน ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับอย่างถูกต้อง ด้วยวิธีการและเทคโนโลยีที่จะช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิชาการอย่างดี พร้อมที่จะไปศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้เท่าเทียมกับคนอื่นๆ และช่วยให้ครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งไม่ได้มีอาชีพครูโดยตรงทำหน้าที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ