การนำเสนอของกลุ่มที่ 10

การนำเสนอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การบริหารหลักสูตร การสอน การวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ประจำบทที่ 10 เรื่องการประเมินผลการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้

Educational Administration
1.0x

การนำเสนอของกลุ่มที่ 10

By SOMSACK
Created 1 year ago

Duration 0:44:57
lesson view count 10
การนำเสนอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การบริหารหลักสูตร การสอน การวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ประจำบทที่ 10 เรื่องการประเมินผลการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้
Select the file type you wish to download