youtbe

นายศึกษาศาสตร์ แดงพรวน 57100140203 นางสาวพนิดา ไชยโย 57100140205 นางสาวเบญญทิพย์ ต้นงอ 57100140209 นางสาวณัฐมล แกระหัน 57100140212 นางสาวแพทริยา รักษาแสง 57100140223 ค.บ.คณิตศาสตร์ 3/9

1.0x

youtbe

Created 1 year ago

Duration 0:11:02
lesson view count 84
นายศึกษาศาสตร์ แดงพรวน 57100140203 นางสาวพนิดา ไชยโย 57100140205 นางสาวเบญญทิพย์ ต้นงอ 57100140209 นางสาวณัฐมล แกระหัน 57100140212 นางสาวแพทริยา รักษาแสง 57100140223 ค.บ.คณิตศาสตร์ 3/9
Select the file type you wish to download