ประเด็นทางจริยธรรมที่พบบ่อยในงาน R2R

ผศ.พญ. วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

research
1.0x

ประเด็นทางจริยธรรมที่พบบ่อยในงาน R2R

Created 1 year ago

Duration 1:10:26
lesson view count 40
ผศ.พญ. วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Select the file type you wish to download