ระบบปฏิบัติการ

การทำความรู้จักกับระบบปฏิบัติการ ความสำคัญ ชนิดของระบบปฏิบัติการ

computer
1.0x

ระบบปฏิบัติการ

Created 3 years ago

Duration 0:00:00
lesson view count 263
การทำความรู้จักกับระบบปฏิบัติการ ความสำคัญ ชนิดของระบบปฏิบัติการ
Select the file type you wish to download
Slide Content
Tags: computer
 1. ระบบปฏิบัติการ

  Slide 1 - ระบบปฏิบัติการ

  • Operating system
 2. “ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง จะต้องมีระบบปฏิบัติการติดตั้งอยู่ทุกเครื่องหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ซอฟต์แวร์ระบบ ซึ่งเปรียบได้กับร่างกายมนุษย์ ที่มีอวัยวะทุกส่วน เป็นฮาร์ดแวร์ และมีความรู้สึกนึกคิดจากสมองเป็น ซอฟต์แวร์ จากส่วนนี้เอง จะเป็นส่วนที่ควบคุม การทำงานของฮาร์ดแวร์ หรืออวัยวะทุกส่วนของร่างกาย ให้ทำงานอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ”

  Slide 2 - “ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง จะต้องมีระบบปฏิบัติการติดตั้งอยู่ทุกเครื่องหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ซอฟต์แวร์ระบบ ซึ่งเปรียบได้กับร่างกายมนุษย์ ที่มีอวัยวะทุกส่วน เป็นฮาร์ดแวร์ และมีความรู้สึกนึกคิดจากสมองเป็น ซอฟต์แวร์ จากส่วนนี้เอง จะเป็นส่วนที่ควบคุม การทำงานของฮาร์ดแวร์ หรืออวัยวะทุกส่วนของร่างกาย ให้ทำงานอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ”

 3. ระบบปฏิบัติการคืออะไร

  Slide 3 - ระบบปฏิบัติการคืออะไร

  • ระบบปฏิบัติการคือ.. เป็นโปรแกรมที่ทำงานเป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสภาพแวดล้อมให้ผู้ใช้ระบบสามารถปฏิบัติงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ โดยจะเอื้ออำนวยการพัฒนาและการใช้โปรแกรมต่างๆ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ

  Slide 4 - หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ

  • ติดต่อกับผู้ใช้งาน
  • ควบคุมการทำงานของ Software ต่าง ๆ และอุปกรณ์ Input/output
  • จัดสรรการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Share resource)
 5. การทำงานของระบบปฏิบัติการ

  Slide 5 - การทำงานของระบบปฏิบัติการ

  • ระบบคนเดียว  (Single  User) 
  • ใช้ในเครื่อง PC ที่มีผู้ใช้คนเดียวในเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น DOS (Disk Operating System)  ซึ่งระบบ
  • DOS เป็นระบบปฏิบัติการที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท IBM เพื่อให้เป็นระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องพีซี
  • ซึ่งตัวโปรแกรม DOS จะถูก Load หรืออ่านจากแผ่นดิสก์เข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจําก่อน
  • ระบบ  Multiprogramming  
  • เป็นระบบที่มีผู้ใช้หลายคนในเวลาเดียวกัน  เช่น  Unix ,  Linux ซึ่ง   Unix    เป็นระบบปฏิบัติการ
  • ที่ใช้บนเครื่อง SUN ของบริษัท SUN Microsystems เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้เทคโนโลยีแบบเปิด
  • (Open system) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ผู้ใช้ไม่ต้อง ผูกติดกับระบบใดระบบหนึ่งหรืออุปกรณ์ยี่ห้อเดียวกัน
  • นอกจากนี้ Unix ยังถูกออกแบบมาเพื่อ ตอบสนองการใช้งานในลักษณะให้มีผู้ใช้ได้หลายคนในเวลา
  • เดียวกัน เรียกว่าระบบหลายผู้ใช้ (Multiuser system)
 6.  3. ระบบ  Multitasking 

  Slide 6 -  3. ระบบ  Multitasking 

  • เป็นระบบที่คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้หลายงานในเวลาเดียวกัน  เป็นหลักการในแนวคิดเดียวกับระบบ  Multiprogramming  เช่น  Windows  ซึ่ง Windows เป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนาโดยบริษัท Microsoft ซึ่งจะมีส่วนติดต่อกับ ผู้ใช้ (User interface) เป็นแบบกราฟิก หรือเป็นระบบที่ใช้รูปภาพแทนคําสั่ง เรียกว่า GUI (Graphic User Interface)
  • 4. ระบบเครือข่าย  (Networking) 
  • เป็นระบบที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเชื่อมโยงส่งข้อมูลให้กันและ กัน  และยังสามารถทำงานประสานกันได้เช่น  NOS network  Operating  System)
 7. ลักษณะระบบปฏิบัติการ

  Slide 7 - ลักษณะระบบปฏิบัติการ

 8. สรุป

  Slide 8 - สรุป

  • ระบบปฏิบัติการ มีหน้าที่หลัก
  • - การจัดการทรัพยากร
  • - การเตรียมส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้
  • - การดำเนินการกับโปรแกรมประยุกต์
  • ระบบปฏิบัติการ มีหลากหมายชนิด
  • - ระบบปฏิบัติการ Windows
  • - ระบบปฏิบัติการ Windows NT
  • - ระบบปฏิบัติการ Linux
  • - ระบบปฏิบัติการ Unix
  • - other…..
 9. แบบทดสอบหลังการเรียนรู้

  Slide 9 - แบบทดสอบหลังการเรียนรู้

  • ให้ผู้เรียนทดลองทำแบบทดสอบแบบเลือกตอบ เลือกคำตอบที่ถูกที่สุด
 10. ก่อนที่จะเรียนรู้ว่า “ระบบปฏิบัติการคืออะไร” เรามาตอบคำถามก่อนเรียนก่อนครับ เพื่อประเมินว่า ก่อนเรียน หลังเรียน จะเป็นอย่างไร ????

  Slide 10 - ก่อนที่จะเรียนรู้ว่า “ระบบปฏิบัติการคืออะไร” เรามาตอบคำถามก่อนเรียนก่อนครับ เพื่อประเมินว่า ก่อนเรียน หลังเรียน จะเป็นอย่างไร ????

 11. The end

  Slide 15 - The end