Hướng dẫn về Skype in the classroom

Cách cài đặt Skype và sử dụng

Công nghệ
1.0x

Hướng dẫn về Skype in the classroom

Created 7 months ago

Duration 0:07:06
lesson view count 187
Cách cài đặt Skype và sử dụng
Select the file type you wish to download