สาธิตแนะนำฝ่ายเทคโนฯ ด้วย Office Mix

1.0x

สาธิตแนะนำฝ่ายเทคโนฯ ด้วย Office Mix

Created 3 years ago

Duration 0:05:46
lesson view count 15
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ

  Slide 1 - ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ

  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 2. ความเป็นมา

  Slide 2 - ความเป็นมา

  • ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2517 ใช้ชื่อว่า 'ศูนย์วัสดุการศึกษา' พ.ศ. 2518 ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังปัจจุบัน (อาคาร 16) แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2520 ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น 'โครงการจัดตั้งสำนักเทคโนโลยีการศึกษา'และ 'โครงการจัด ตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา' ตามลำดับ ต่อมาได้รวมกับหอสมุดจอห์น เอฟ. เคนเนดี้ หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นสำนักวิทยบริการเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2532 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาจึงมีฐานะเป็นฝ่ายหนึ่งในสำนักวิทยบริการ
 3. วิสัยทัศน์

  Slide 3 - วิสัยทัศน์

  • ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 4. พันธกิจ

  Slide 4 - พันธกิจ

  • ส่งเสริมให้อาจารย์มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการเทคโนโลยีในการเรียนการสอน
  • ผลิต บริการและพัฒนาสื่อโสตทัศน์ และนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • บริการโสตทัศนูปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม ทางวิชาการ การวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • แพร่กระจายนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาแก่ประชาคมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย