lek

test

1.0x

lek

Created 2 years ago

Duration 0:00:40
lesson view count 11
test
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. การอบรมโครงการสร้างสรรค์บทเรียนอีเลิร์นนิ่งศตวรรษที่ 21

  Slide 1 - การอบรมโครงการสร้างสรรค์บทเรียนอีเลิร์นนิ่งศตวรรษที่ 21

 2. วันที่ 23-25 มีนาคม 2558

  Slide 2 - วันที่ 23-25 มีนาคม 2558

  • ณ ห้องคอมพิวเตอร์ e-Learning Agency
  • ชั้น 2 อาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
  • สำนักวิทยบริการ
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 3. หนึ่งในผู้เข้ารับการอบรม

  Slide 3 - หนึ่งในผู้เข้ารับการอบรม

 4. มารู้จักกันหน่อย

  Slide 4 - มารู้จักกันหน่อย

  • นางสาวปาณิสรา สารรักษ์
  • ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
  • อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
  • สพป.ปัตตานี เขต 2
 5. การศึกษา

  Slide 5 - การศึกษา

  • ปริญญาตรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์