ພຸດທະວິທີການບໍລິຫານກັບຄຸນນະທັມສຳຫຼັບນັກບໍລິຫານ

ພຸດທະວິທີການບໍລິຫານກັບຄຸນນະທັມສຳຫຼັບນັກບໍລິຫານ ໝາຍເຖິງສຶກສາວິທີການບໍ່ລິຫານຕາມຫຼັກທັມທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເພື່ອຊີ້ແນວທາງການບໍ່ລິຫານທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ມິຄຸນນະທັມແລະຈັນຍາບັນສຳຫຼັບນັກບໍລິຫານໃນອະນາຄົດ

Phra Somsack Samachitto
1.0x

ພຸດທະວິທີການບໍລິຫານກັບຄຸນນະທັມສຳຫຼັບນັກບໍລິຫານ

By SOMSACK
Created 1 year ago

Duration 0:00:00
lesson view count 6
ພຸດທະວິທີການບໍລິຫານກັບຄຸນນະທັມສຳຫຼັບນັກບໍລິຫານ ໝາຍເຖິງສຶກສາວິທີການບໍ່ລິຫານຕາມຫຼັກທັມທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເພື່ອຊີ້ແນວທາງການບໍ່ລິຫານທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ມິຄຸນນະທັມແລະຈັນຍາບັນສຳຫຼັບນັກບໍລິຫານໃນອະນາຄົດ
Select the file type you wish to download