อบรมสะเต็มศึกษา

1.0x

อบรมสะเต็มศึกษา

Created 2 years ago

Duration 0:00:00
lesson view count 497
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา

  Slide 1 - การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา

  • ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 -6
  • ระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน 2558
  • ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ
 2. กิจกรรมที่อบรมระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

  Slide 2 - กิจกรรมที่อบรมระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

  • 1.รถของเล่นไฟฟ้า
  • 2.เครื่องดักแมลงวัน
  • 3.ขนมวุ่นแสนอร่อย
  • 4.นักโภชนาการน้อย
 3. รถของเล่นไฟฟ้า

  Slide 3 - รถของเล่นไฟฟ้า

 4. รถของเล่นไฟฟ้า บูรณาการกับสาระการเรียนรู้

  Slide 4 - รถของเล่นไฟฟ้า บูรณาการกับสาระการเรียนรู้

  • 1.วิทยาศาสตร์ วงจรไฟฟ้า การทำงานรถของเล่นไฟฟ้า
  • 2.คณิตศาสตร์ การบวก ลบ คูณ หารระคน และการคำนวณหาอัตราเร็วเฉลี่ยของรถของเล่นไฟฟ้า
  • 3.วิศวกรรม การออกแบบรถของเล่นไฟฟ้า เช่น ออกแบบรถของเล่นไฟฟ้าอย่างไรให้มีความเร็วมากที่สุดและออกแบบรถของเล่นไฟฟ้าให้สามารถบรรทุกดินน้ำมันได้ 2 ก้อน
  • 4 .เทคโนโลยี การค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
 5. เครื่องดักแมลงวัน

  Slide 5 - เครื่องดักแมลงวัน

 6. เครื่องดักแมลงวัน บูรณาการกับสาระการเรียนรู้

  Slide 6 - เครื่องดักแมลงวัน บูรณาการกับสาระการเรียนรู้

  • 1.วิทยาศาสตร์ สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม วัสดุ สาร แรง และพลังงาน
  • 2.คณิตศาสตร์ เงิน เวลา รูปทรงเรขาคณิต การเขียนแผนภูมิแท่ง การอ่านตารางเวลา
  • การเขียนบันทึกกิจกรรม)การนับแมลงวันเข้าไปในขวด(
  • 3. เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตหาข้อมูลแมลงวัน
  • 4.วิศวกรรม การออกแบบเครื่องดักแมลงวัน
 7. ขนมวุ้นแสนอร่อย

  Slide 7 - ขนมวุ้นแสนอร่อย

 8. ขนมวุ้นแสนอร่อย บูรณาการกับสาระการเรียนรู้

  Slide 8 - ขนมวุ้นแสนอร่อย บูรณาการกับสาระการเรียนรู้

  • 1.วิทยาศาสตร์ การละลาย
  • 2.คณิตศาสตร์ การตวง บันทึกรายรับรายจ่าย รูปทรงเรขาคณิต
  • 3. เทคโนโลยี การค้นหาและรวบรวมข้อมูล
  • 4.วิศวกรรม การออกแบบสูตรวุ้น
 9. นักโภชนาการน้อย

  Slide 9 - นักโภชนาการน้อย

 10. 1.วิทยาศาสตร์		ประเภทของสารอาหาร  พลังงานที่พบในสารอาหาร การ

  Slide 10 - 1.วิทยาศาสตร์ ประเภทของสารอาหาร พลังงานที่พบในสารอาหาร การ

  • เจริญเติบโต
  • 2.คณิตศาสตร์ อ่านและเขียนกราฟเส้น
  • 3.เทคโนโลยี การออกแบบชิ้นงาน โดยซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ
  • 4.วิศวกรรม การออกแบบรายการอาหารใน 1 วัน
  • นักโภชนาการน้อย บูรณาการกับสาระการเรียนรู้
 11. กระบวนการทางวิศวกรรม

  Slide 11 - กระบวนการทางวิศวกรรม

  • 1.การกำหนดปัญหา
  • 2.รวบรวมข้อมูล
  • 3.เลือกวิธีการ
  • 4.การออกแบบและปฏิบัติการ
  • 5.ทดสอบ
  • 6.ปรับปรุงแก้ไข
  • 7.ประเมินผล