การสร้า PowerPoint Slides ที่ดี

การสร้า PowerPoint Slides ที่ดี

PowerPoint
1.0x

การสร้า PowerPoint Slides ที่ดี

Created 3 years ago

Duration 0:21:25
lesson view count 403
การสร้า PowerPoint Slides ที่ดี
Select the file type you wish to download
Slide Content
Tags: PowerPoint
 1. การสร้า PowerPoint Slides ที่ดี

  Slide 1 - การสร้า PowerPoint Slides ที่ดี

  • จัดทำโดย เอนก นามขันธ์
 2. คำชี้แจงบทเรียน

  Slide 2 - คำชี้แจงบทเรียน

  • การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันควรปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองต่อกลุ่มผู้เรียนมากขึ้น เนื่องด้วยกลุ่มผู้เรียนในปัจจุบันมีสมาธิการฟังสั้นลง และให้ความสนในเทคโนโลยีมากกว่าการเรียนการสอนในห้องเรียนตามปกติ ดังนั้นครู อาจารย์ควรปรับเปลี่ยนสื่อให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้เรียนสามารถกลับมาเรียนรู้ย้อนหลัง หรือเรียนรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนได้ด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลาง
 3. จุดประสงค์การเรียนรู้

  Slide 3 - จุดประสงค์การเรียนรู้

  • เพื่อจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมต่อกลุ่มผู้เรียน
  • เพื่อให้ได้สื่อที่มีคุณภาพ
 4. แบบทดสอบก่อนเรียน

  Slide 4 - แบบทดสอบก่อนเรียน

 5. ข้อที่ 1

  Slide 5 - ข้อที่ 1

 6. ข้อที่ 2

  Slide 6 - ข้อที่ 2

 7. ข้อที่ 3

  Slide 7 - ข้อที่ 3

 8. ข้อที่ 4

  Slide 8 - ข้อที่ 4

 9. ข้อที่ 5

  Slide 9 - ข้อที่ 5

 10. ข้อสอบถูกผิด

  Slide 10 - ข้อสอบถูกผิด

 11. ข้อสอบแบบถามตอบ อ. ผู้สอนตรวจคำตอบเอง

  Slide 11 - ข้อสอบแบบถามตอบ อ. ผู้สอนตรวจคำตอบเอง

 12. แบบสอบถาม

  Slide 12 - แบบสอบถาม

 13. หัวข้อนำเสนอ

  Slide 13 - หัวข้อนำเสนอ

  • การจัดเตรียมหัวข้อนำเสนอ
  • โครงสร้างการนำเสนอภาพนิ่ง
  • รูปแบบตัวอักษร
  • สีตัวอักษร
  • พื้นหลัง
  • การแสดง Graphs
  • การสะกดและไวยากรณ์
  • บทสรุป
  • การตั้งคำถาม
 14. การจัดเตรียมหัวข้อนำเสนอ

  Slide 14 - การจัดเตรียมหัวข้อนำเสนอ

  • สร้าง 1 หรือ 2 สไลด์ ในการแสดงหัวข้อในการนำเสนอ
  • ปฏิบัติตาม หัวข้อที่กำหนดไว้
  • ควรมีจุดหลักการนำเสนอเพียงจุดเดียวในสไลด์
  • เช่น : ใช้ชื่อของแต่ละสไลด์เป็นจุดหลักในการนำเสนอ
 15. โครงสร้าง สไลด์ ที่ดี

  Slide 15 - โครงสร้าง สไลด์ ที่ดี

  • แสดงผลครั้งละหนึ่งจุด หรือทีละหัวข้อ :
  • เพื่อช่วยให้ผู้ชมมีสมาธิในสิ่งที่ผู้นำเสนอกำลังอธิบาย
  • เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ฟังอ่านสไลด์ก่อนล่วงหน้า
  • จะช่วยให้ผู้นำเสนอสมารถเน้นเรื่องที่นำเสนอได้ดีมากยิ่งขึ้น
 16. โครงสร้าง สไลด์ ที่ไม่ดี

  Slide 16 - โครงสร้าง สไลด์ ที่ไม่ดี

  • อย่าใช้ภาพเคลื่อนไหวทำให้เสียสมาธิ
  • อย่าใส่ภาพเคลื่อนไหว หรือให้ความสำคัญมากจนเกินไป
  • ภาพเคลื่อนไหวจะต้องสอดคล้องเรื่องที่กำลังนำเสนอ
 17. รูปแบบตัวอักษรที่ดี

  Slide 17 - รูปแบบตัวอักษรที่ดี

  • ใช้ตัวอักษรอย่างน้อย 18-point
  • ใช้ขนาดตัวอักษรแตกต่างกันสำหรับจุดหลักและจุดรอง เช่น
  • เนื้อหาใช้ 24-point,
  • หัวข้อหลักใช้ 28-point,
  • title ใช้ 36-point
  • ใช้รูปแบบตัวอักษา standard เช่น Times New Roman หรือ Arial
 18. รูปแบบตัวอักษรที่ไม่ดี

  Slide 18 - รูปแบบตัวอักษรที่ไม่ดี

  • If you use a small font, your audience won’t be able to read what you have written
  • CAPITALIZE ONLY WHEN NECESSARY. IT IS DIFFICULT TO READ
  • Don’t use a complicated font
 19. สีตัวอักษรที่ดี

  Slide 19 - สีตัวอักษรที่ดี

  • ใช้สีของตัวอักษรที่มีความแตกต่างจากสีพื้นหลัง
  • เช่น: ตัวอักษรสีน้ำเงิน พื้นหลังสีขาว เป็นต้น
  • ใช้สีให้เหมาะสมกับโครงสร้าง หรือเนื้อเรื่องที่นำเสนอ
  • เช่น : light blue title และ dark blue text
  • ใช้สีเน้น ที่เราให้ความสำคัญ ไม่ควรใช้สีเดียวตลอด
 20. สีตัวอักษรที่ไม่ดี

  Slide 20 - สีตัวอักษรที่ไม่ดี

  • Using a font colour that does not contrast with the background colour is hard to read
  • Using colour for decoration is distracting and annoying.
  • Using a different colour for each point is unnecessary
  • Using a different colour for secondary points is also unnecessary
  • Trying to be creative can also be bad
 21. สีพื้นหลังที่ดี

  Slide 21 - สีพื้นหลังที่ดี

  • ใช้พื้นหลังที่เหมาะสมกับเรื่องที่นำเสนอ
  • ใช้สีพื้นหลังที่สว่างดูสบายตา
  • ใช้สีพื้นแบบเดียวกันทั้งหมดในการนำเสนอ
 22. สีพื้นหลังที่ไม่ดี

  Slide 22 - สีพื้นหลังที่ไม่ดี

  • Avoid backgrounds that are distracting or difficult to read from
  • Always be consistent with the background that you use
 23. การแสดง Graphs ที่ดี

  Slide 23 - การแสดง Graphs ที่ดี

  • ใช้กราฟแผนภูมิแทนการนำเสนอเพียงคำพูด
  • ข้อมูลในกราฟง่ายต่อการเข้าใจและรักษาไว้ซึ่งข้อมูลดิบ
  • มีแนวโน้มง่ายต่อการมองเห็นภาพ และเข้าใจในรูปแบบกราฟ
  • ต้องชื่อเรื่องของกราฟเสมอ
 24. การแสดง Graphs ที่ไม่ดี

  Slide 24 - การแสดง Graphs ที่ไม่ดี

 25. การแสดง Graphs ที่ดี

  Slide 25 - การแสดง Graphs ที่ดี

 26. การแสดง Graphs ที่ไม่ดี

  Slide 26 - การแสดง Graphs ที่ไม่ดี

 27. การแสดง Graphs ที่ไม่ดี

  Slide 27 - การแสดง Graphs ที่ไม่ดี

  • เส้นหลัง Graphs ไม่จำเป็นต้องแสดง
  • ตัวอักษรไม่ควรเล็กเกินไป
  • สีควรชัดเจน และเหมาะสม
  • Title ต้องเหมาะสมกับเรื่องที่นำเสนอ
  • Graphs ที่มีเงาทำให้เสียสมาธิ
 28. การสะกดและไวยากรณ์

  Slide 28 - การสะกดและไวยากรณ์

  • ควรมีการตรวจสอบสไลด์ก่อนนำเสนอ :
  • สะกดคำให้ถูกต้อง
  • แก้ไขคำที่ผิด
  • ไม่ควรเขียนไวยากรณ์ที่ผิด หรือเข้าใจยาก
  • ถ้าเป็นภาษาที่ไม่คุ้นเคย เช่น ภาษา English ให้หาคนที่รู้ช่วยตรวจสอบก่อน
 29. บทสรุป

  Slide 29 - บทสรุป

  • ควรจบด้วยความมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
  • ผู้ฟังมีแนวโน้มสามารถจดจำสิ่งสุดท้ายที่คุณนำเสนอ
  • ใช้บทสรุปเพื่อ :
  • อธิบายบทสรุปเรื่องหลักที่นำเสนอ
  • แนะนำลู่ทางในอนาคตของการวิจัย
 30. Questions?

  Slide 30 - Questions?

  • เมื่อนำเสนอเสร็จแล้วควรมีการซักคำถาม เช่น :
  • ควรเชิญชวนให้ผู้ฟังตั้งคำถาม หรือมีส่วนร่วมในการตั้งคำถาม
  • ควรมีเครื่องมือช่วยเหลือในการถามตอบ หรือมีการชีแนวทางในการถามให้แก่ผู้ฟัง
  • หลีกเลี่ยงการจบการนำเสนอทันที
 31. แบบทดสอบหลังเรียน

  Slide 31 - แบบทดสอบหลังเรียน

 32. Slide 37

  • มุมมองในการทำงาน 
 33. ตัวอย่างการแทรก VDO จาก Khanacademy

  Slide 44 - ตัวอย่างการแทรก VDO จาก Khanacademy

 34. ตัวอย่างแทรกวีดีโอวิธีการสร้างฐานข้อมูลด้วย SQL Server

  Slide 45 - ตัวอย่างแทรกวีดีโอวิธีการสร้างฐานข้อมูลด้วย SQL Server