გლობალური დათბობა

მოსწავლეებს მივაწოდოთ ინფორმაცია, გლობალური დათბობის შესახებ და დავანახოთ ის, როგორც მსოფლიო პრობლემა. დავანახოთ წყლის აგრეგატული მდგომარეობების ცვლილების დაკავშირება სითბოს გადაცემასთან. დემონსტრირებით, ცდის საშუალებით ვაჩვენოთ მოსწავლეებს, აღნიშნული პრობლემის გამომწვევი მიზეზები. მოვახდინოთ გლობალური დათბობის მოდელირება. ჩამოვუყალიბოთ მოსწავლეებს გარემოსდაცვითი და ეკოლიგიური კულტურა. გავააზრებინოთ თითოელი ადამიანის როლი გარემოსდაცვით საქმიანობაში და განუვითაროთ ბუნებაზე ზრუნვის უნარ-ჩვევები.

globaluri daTboba
1.0x

გლობალური დათბობა

Created 1 year ago

Duration 0:05:52
lesson view count 17
მოსწავლეებს მივაწოდოთ ინფორმაცია, გლობალური დათბობის შესახებ და დავანახოთ ის, როგორც მსოფლიო პრობლემა. დავანახოთ წყლის აგრეგატული მდგომარეობების ცვლილების დაკავშირება სითბოს გადაცემასთან. დემონსტრირებით, ცდის საშუალებით ვაჩვენოთ მოსწავლეებს, აღნიშნული პრობლემის გამომწვევი მიზეზები. მოვახდინოთ გლობალური დათბობის მოდელირება. ჩამოვუყალიბოთ მოსწავლეებს გარემოსდაცვითი და ეკოლიგიური კულტურა. გავააზრებინოთ თითოელი ადამიანის როლი გარემოსდაცვით საქმიანობაში და განუვითაროთ ბუნებაზე ზრუნვის უნარ-ჩვევები.
Select the file type you wish to download