แนะนำรร.เทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม

1.0x

แนะนำรร.เทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม

Created 3 years ago

Duration 0:00:41
lesson view count 185
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม

  Slide 1 - โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม

 2. ข้อมูลทั่วไป

  Slide 2 - ข้อมูลทั่วไป

  • สถานที่ตั้ง :  เลขที่ 165 ถนนมะกรูด ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
  • พื้นที่ของโรงเรียนทั้งหมด : 2 ไร่ 2 งาน 89 ตารางวา โดยมีท่านเจ้าคุณไพจิตรสาราณียากร
  • อดีตเจ้าอาวาสวัดนพวงศาราม เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งโรงเรียน มีนายคง รัตนอุดม เป็นครูใหญ่ คนแรก สำหรับผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบันคือ นายพรรณเชษฐ์ สกาวรติกุล
  • มีอาคารเรียนทั้งหมด 5 อาคารเรียน มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
 3. นายพรรณเชษฐ์  สกาวรติกุล

  Slide 3 - นายพรรณเชษฐ์ สกาวรติกุล

  • ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  • นางสาววิชญา ชุติมากุล
  • รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
  • นายกิตติพงศ์ จันทร์วิจิตร
  • รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
  • คณะผู้บริหาร
 4. วิสัยทัศน์/พันธกิจ

  Slide 4 - วิสัยทัศน์/พันธกิจ

  • ผู้เรียนพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
  • สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
  • บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ
  • สุขภาพดี เรียนเด่น เน้นคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน
  • ปรัชญา
 5. เด็กดี ศรี ท.๔

  Slide 5 - เด็กดี ศรี ท.๔

 6. กิจกรรมวันอำลาสถาบัน

  Slide 6 - กิจกรรมวันอำลาสถาบัน

 7. ประมวลภาพกิจกรรม

  Slide 7 - ประมวลภาพกิจกรรม

 8. กิจกรรมมอบทุนการศึกษา

  Slide 8 - กิจกรรมมอบทุนการศึกษา

  • โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศารามมอบทุนการศึกษา "เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น"ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 9. กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด

  Slide 9 - กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด

  • โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 ณ
  • โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
 10. กิจกรรมพี่มอบหนังสือให้น้อง

  Slide 10 - กิจกรรมพี่มอบหนังสือให้น้อง

  • โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศารามได้จัดกิจกรรมมอบหนังสือจากพี่ให้น้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มอบหนังสือเก่าให้กับน้องๆ เพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างพี่และน้อง
 11. กิจกรรมลานคนเมือง

  Slide 11 - กิจกรรมลานคนเมือง

  • นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีพร้อมผู้บริหาร คณะครูสายชั้น ป. 1โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศารามร่วมส่งเสริมการจัดกิจกรรมลานคนเมือง
 12. คณะผู้จัดทำ

  Slide 12 - คณะผู้จัดทำ

  • นางสาวรุสนา ลีเดร์
  • นางสาวนิเมาะ นิมะ
  • นายสุทิน ภูเวียง