Intenet

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

Internet
1.0x

Intenet

Created 3 years ago

Duration 0:03:47
lesson view count 37
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
Select the file type you wish to download
Slide Content
Tags: Internet
 1. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

  Slide 1 - ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

  • อาจารย์สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 2. วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  Slide 2 - วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  • 1. เพื่อให้ผู้เรียนทราบประวัติความเป็นมาของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  • 2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักบริการต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  • 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้งานบริการต่าง ๆ บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 3. ประวัติความเป็นมาของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

  Slide 3 - ประวัติความเป็นมาของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

  • อินเทอร์เน็ต คือ การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน ตามโครงการของอาร์ป้าเน็ต (ARPAnet = Advanced Research Projects Agency Network) เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐ (U.S.Department of Defense - DoD) ถูกก่อตั้งเมื่อประมาณ ปีค.ศ.1960 (พ.ศ.2503) โดยใช้ Protocol TCP/IP (Transmission Control Protocal/Internet Protocal) เป็นมาตรฐานของวิธีการติดต่อ ในระบบเครือข่าย Internet มีผู้ใช้งานอินเตอร์จากทั่วโลก โดยมีบริการต่าง ๆ ให้ใช้งานเช่น www, ftp , Download , email เป็นต้น ปัจจุบันได้มีการนำระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาใช้อย่างหลากหลายทั้งด้านการศึกษา องค์กรธุรกิจ หน่วยงานของรัฐ อุตสาหกรรม การพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
 4. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภาพจาก : http://www.nectec.or.th/courseware/internet/internet-tech/0001.html

  Slide 4 - ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภาพจาก : http://www.nectec.or.th/courseware/internet/internet-tech/0001.html

 5. ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต

  Slide 5 - ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต

  • 1. ด้านการศึกษา อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ ช่วยให้ผู้ที่ศึกษาสามารถหาข้อมูล หาความรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ ซึ่งบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีการเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย
  • 2. ด้านธุรกิจ อินเตอร์เน็ตสามารถทำธุรกิจด้านการค้า ซื้อและขายสินค้าบริการต่าง ๆ โดยที่ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถติดต่อซื้อขายกันโดยตรง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ช่วยลดต้นทุนในการทำธุรกิจ และออนไลน์ 24 ชั่วโมง
  • 3. การติดต่อสื่อสารและสังคมออนลน์ การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อสื่อสาร การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น การสร้าง Blog ข้อมูลต่าง ๆการ Video Conference ประชุมแบบเห็นหน้าผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  • 4. ด้านให้ความบันเทิง ข่าวสาร สิ่งที่น่าสนใจ อินเตอร์เน็ตสามารถให้ข้อมูลข่าวสารทั้งทางด้านข่าว ภาพ เสียง และวิดีทัศน์ ทั้งเนื้อหาสาระและความบันเทิง
 6. บริการในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

  Slide 6 - บริการในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

  • 1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Mail:email)
  • การรับ-ส่งข้อความ (รวมทั้งรูปภาพ เสียง วิดีโอ) ในลักษณะจดหมาย โดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นเส้นทางในการรับ - ส่ง มีบริการผ่านหน้าเว็บและโปรแกรมรับ-ส่งเมล์ มีความสะดวกและรวดเร็วใช้เวลาไม่นานในการรับ/ส่งเมล์ เว็บที่ให้บริการอีเมล์เช่น www.hotmail.com , www.yahoo.com เป็นต้น
  • การใช้ E-Mail จะต้องมี E-Mail Address เพื่อระบุปลายทางในการรับ-ส่ง ลักษณะเดียวกับชื่อ-ที่อยู่ในการส่งจดหมายปกติ เช่น bizcomp_yru@hotmail.com เป็นต้น
 7. บริการในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

  Slide 7 - บริการในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

  • 2. บริการเวิลด์ไวด์เว็บ(World Wide Web:WWW)
  • เวิลด์ไวด์เว็บ นิยมเรียกสั้นๆ ว่าเว็บ หรือ WWW ถือเป็นส่วนที่น่าสนใจที่สุดบนอินเทอร์เน็ตเพราะสามารถแสดงสารสนเทศต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น นิตยสารหรือหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลด้านดนตรี การกีฬา การศึกษา ซึ่งสามารถนำเสนอได้ทั้งภาพ เสียง รวมถึงภาพเคลื่อนไหว เช่นแฟ้มภาพวีดิทัศน์หรือตัวอย่างภาพยนตร์ และการสืบค้นสารสนเทศในเวิลด์ไวด์เว็บนั้นจำเป็นต้องอาศัยโปรแกรมค้นดูเว็บ (web browser)
 8. บริการในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

  Slide 8 - บริการในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

  • 3. บริการค้นหาข้อมูล(Search Engine)
  • บริการค้นหาข้อมูลเป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลที่สนใจนำมาเรียบเรียงอย่างเป็นระบบได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเข้าไปยังเว็บไซต์ผ่านลิงค์โดยใช้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ที่ให้บริการเช่น google , yahoo , bing ,altavista เป็นต้น
 9. บริการในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

  Slide 9 - บริการในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

  • 4. บริการถ่ายโอนข้อมูล(File Transfer Protocal:FTP)
  • เป็นบริการสำหรับการรับส่งไฟล์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยผู้ใช้สามารถดึงไฟล์จากเครื่อง Server มาเก็บยังเครื่องของตนเอง เรียกว่า ดาวน์โหลด (Download) ข้อมูล ส่วนการส่งข้อมูลไปเก็บบนเครื่อง Server เรียกว่า การอัฟโหลด (Upload) ข้อมูล โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ FTP เรียกว่า FTP Serverและเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ เรียกว่า FTP Client
 10. บริการในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

  Slide 10 - บริการในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

  • 5. บริการดูหนังฟังเพลง
  • เป็นบริการด้านสื่อมัลติมีเดีย ดูหนัง ฟังเพลง วิดีโอสอนออนไลน์ โดยปัจจุบันมีเว็บให้บริการหลายแห่ง ในส่วนของการดูภาพยนตร์หรือคลิปต่างเช่น youtube,
  • Mthai และในส่วนของการฟังเพลงทั้งเว็บฟังเพลงและสถานีเพลงต่าง ๆ เช่น musicradio.in.th,
  • http://radio.sanook.com/ เป็นต้น
 11. แบบทดสอบ

  Slide 11 - แบบทดสอบ

  • คลิกหัวข้อที่ถูกที่สุดแล้วกด Submit
 12. แบบทดสอบก่อนเรียน

  Slide 12 - แบบทดสอบก่อนเรียน

 13. แบบทดสอบก่อนเรียน

  Slide 13 - แบบทดสอบก่อนเรียน

 14. แบบทดสอบก่อนเรียน

  Slide 14 - แบบทดสอบก่อนเรียน

 15. แบบทดสอบก่อนเรียน

  Slide 15 - แบบทดสอบก่อนเรียน

 16. แบบทดสอบก่อนเรียน

  Slide 16 - แบบทดสอบก่อนเรียน