Rachunek zysków i strat

Elementy rachunku zysków i strat.

businessplanning
1.0x

Rachunek zysków i strat

Created 2 years ago

Duration 0:13:21
lesson view count 213
Elementy rachunku zysków i strat.
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. Jerzy T. Skrzypek

  Slide 1 - Jerzy T. Skrzypek

  • RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 2. Typy rachunku zysków i strat

  Slide 2 - Typy rachunku zysków i strat

  • Wariant porównawczy
  • Rodzajowy układ kosztów
  • Wariant kalkulacyjny
  • Kalkulacyjny układ kosztów
  • Rachunkowość zarządcza
  • Koszty stałe i zmienne
 3. Zastosowania rachunku zysków i strat

  Slide 3 - Zastosowania rachunku zysków i strat

  • Ustalenie poziomu zysku
  • Analiza rentowności
  • Zysk netto –> Bilans –> RPP
 4. Wariant porównawczy

  Slide 4 - Wariant porównawczy

 5. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

  Slide 5 - Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

 6. Przychody i zyski

  Slide 6 - Przychody i zyski

  • Definicja
  • Uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli
  • .
 7. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

  Slide 7 - A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

 8. Koszty i straty

  Slide 8 - Koszty i straty

  • Definicja
  • Uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli
  • .
 9. Koszty działalności operacyjnej

  Slide 9 - Koszty działalności operacyjnej

 10. Amortyzacja środków trwałych

  Slide 10 - Amortyzacja środków trwałych

  • Definicja
  • Amortyzacja =
  • początkowa wartość środka trwałego
  • * stopa amortyzacji
 11. Zużycie materiałów i energii

  Slide 11 - Zużycie materiałów i energii

  • Definicja
  • koszty zużytych materiałów podstawowych (koszty materiałów bezpośrednich),
  • koszt zużytej energii elektrycznej, opałowej, wody, gazu, paliwa samochodowego,
  • wartość środków obrotowych zaliczanych bezpośrednio w koszty (np. materiały biurowe, opakowania itp.).
 12. Usługi obce

  Slide 12 - Usługi obce

  • Definicja
  • Koszty nabycia usług, świadczonych na rzecz jednostki wskutek realizacji projektu przez inne podmioty.
  • Ich poziom należy określić w oparciu o planowane zapotrzebowanie na danego rodzaju usługi.
 13. Podatki i opłaty

  Slide 13 - Podatki i opłaty

  • Definicja
  • podatek od nieruchomości, środków transportu oraz opłata za wieczyste użytkowanie gruntów,
  • opłaty skarbowe i notarialne,
  • opłaty środowiskowe.
 14. Wynagrodzenia

  Slide 14 - Wynagrodzenia

  • Definicja
  • Koszty wynagrodzeń, osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie (wynagrodzenia brutto)
  • Ich poziom powinien wynikać z planu zatrudnienia
 15. Ubezpieczenia i świadczenia społeczne

  Slide 15 - Ubezpieczenia i świadczenia społeczne

  • Definicja
  • Składki ZUS, składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, FP, FGŚP i inne) w wysokości, która wynika z obowiązujących przepisów prawa i danych finansowo-księgowych podmiotu.
  • Podstawę wymiaru składek ubezpieczenia
  • dprowadzanych
  • do ZUS stanowi wynagrodzenie brutto.
 16. Pozostałe koszty rodzajowe

  Slide 16 - Pozostałe koszty rodzajowe

  • Definicja
  • Składki ubezpieczeń majątkowych i osobowych
  • ,
  • Koszty podróży służbowych,
  • Koszty reprezentacji i reklamy itp.
 17. Zysk (strata) ze sprzedaży

  Slide 17 - Zysk (strata) ze sprzedaży

  • Przychody netto ze sprzedaży
  • -
  • Koszty działalności operacyjnej
  • =
  • Zysk (strata) ze sprzedaży
 18. EBITDA – ważna interpretacja

  Slide 18 - EBITDA – ważna interpretacja

  • Zysk/starta ze sprzedaży
  • Amortyzacja
 19. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

  Slide 19 - Pozostałe przychody i koszty operacyjne

  • Definicja
  • rozumie się przez to przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki
  • .
  • rozumie się przez to koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki
 20. D. Pozostałe przychody operacyjne

  Slide 20 - D. Pozostałe przychody operacyjne

 21. E. Pozostałe koszty operacyjne

  Slide 21 - E. Pozostałe koszty operacyjne

 22. F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

  Slide 22 - F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

  • Zysk (strata) ze sprzedaży
  • +
  • Pozostałe przychody operacyjne
  • -
  • Pozostałe koszty operacyjne
  • =
  • Zysk (strata) z działalności operacyjnej
 23. G. Przychody finansowe

  Slide 23 - G. Przychody finansowe

 24. H. Koszty finansowe

  Slide 24 - H. Koszty finansowe

 25. I. Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej

  Slide 25 - I. Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej

  • Zysk (strata) z działalności operacyjnej
  • +
  • Przychody finansowe
  • -
  • Koszty finansowe
  • =
  • Zysk (strata) z działalności gospodarczej
 26. Zyski i straty nadzwyczajne

  Slide 26 - Zyski i straty nadzwyczajne

  • Definicja
  • to straty i zyski powstające na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.
  • Należy zwrócić uwagę na sformułowanie: trudne do przewidzenia skutki.
 27. J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

  Slide 27 - J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

 28. Zysk (strata) brutto

  Slide 28 - Zysk (strata) brutto

  • Zysk (strata) z działalności gospodarczej
  • +
  • Zyski nadzwyczajne
  • -
  • Straty nadzwyczajne
  • =
  • Zysk (strata) brutto
 29. N.Zysk (strata) netto

  Slide 29 - N.Zysk (strata) netto

  • Zysk (strata) brutto
  • -
  • Podatek dochodowy
  • -
  • Pozostałe obciążenia
  • =
  • Zysk (strata) netto
 30. Wariant kalkulacyjny

  Slide 30 - Wariant kalkulacyjny

 31. Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny

  Slide 31 - Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny

 32. WARIANT PORÓWNAWCZY A KALKULACYJNY

  Slide 32 - WARIANT PORÓWNAWCZY A KALKULACYJNY

 33. Rachunkowość zarządcza

  Slide 33 - Rachunkowość zarządcza

 34. Koszty zmienne

  Slide 34 - Koszty zmienne

  • Ich poziom zależy od skali sprzedaży (jednostkowy koszt zmienny * wielkość sprzedaży)
  • Materiały i surowce bezpośrednie
  • Energia bezpośrednia
  • Płace bezpośrednie
  • Remonty bezpośrednie
  • Pozostałe koszty zmienne
 35. Jednostkowy koszt zmienny

  Slide 35 - Jednostkowy koszt zmienny

 36. Rachunek zysków - marża brutto

  Slide 36 - Rachunek zysków - marża brutto

  • Przychody ze sprzedaży
  • - Koszty zmienne
  • = Marża brutto
 37. Slide 37

  • Koszt stały
  • Zysk
  • Marża brutto
 38. Koszty stałe

  Slide 38 - Koszty stałe

  • Nie są zależne od skali działania przedsiębiorstwa
  • Amortyzacja
  • Koszty finansowe
  • Koszty zarządu
  • Koszty utrzymania firmy
  • Reklama
  • Pozostałe koszty stałe
 39. Rachunek zysków c.d.

  Slide 39 - Rachunek zysków c.d.

  • Marża brutto
  • - Koszty stałe
  • = Zysk brutto
 40. Rachunek zysków i strat (koszty stałe i zmienne)

  Slide 40 - Rachunek zysków i strat (koszty stałe i zmienne)

 41. Zysk netto w różnych dokumentach

  Slide 41 - Zysk netto w różnych dokumentach

  • Zysk netto
  • Rachunek zysków i strat
  • Zysk netto
  • Bilans (kapitał własny)
  • Zysk netto
  • Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
 42. KONIEC PREZENTACJI

  Slide 42 - KONIEC PREZENTACJI