history of thai001

1.0x

history of thai001

Created 3 years ago

Duration 0:00:00
lesson view count 286
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. ประวัติศาสตร์ไทย

  Slide 1 - ประวัติศาสตร์ไทย

  • โดย นางสาวชนิสรา พินิจกุลวิวัฒน์
  • เรียบเรียงโดย นายธงชัย วิไลวิทย์
 2. ประวัติศาสตร์ไทย

  Slide 2 - ประวัติศาสตร์ไทย

  • ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เริ่มนับตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยเป็นต้นมา หากแต่ในอาณาเขตประเทศไทยปัจจุบัน พบหลักฐานของมนุษย์ซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุดถึงห้าแสนปี[1] ตลอดจนหลักฐานของอารยธรรมและรัฐโบราณเป็นจำนวนมาก
  • ภูมิภาคสุวรรณภูมิเคยถูกปกครองโดยชาวมอญ เขมรและมาเลย์มาก่อน ต่อมา คนไทยได้สถาปนาอาณาจักรสุโขทัยขึ้นใน พ.ศ. 1781 และขยายดินแดนออกไปอย่างกว้างขวางในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช แต่อ่อนแอลงหลังรัชสมัยของพระองค์ และถูกผนวกรวมกับอาณาจักรอยุธยาในที่สุด อาณาจักรอยุธยาก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 1893 เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่กว่าสุโขทัย มีการติดต่อกับชาติตะวันตกตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 21 ก่อนจะล่มสลายลงอย่างสิ้นเชิงใน พ.ศ. 2310 พระยาตากได้รวบรวมไพร่พลกอบกู้เอกราช และย้ายราชธานีมายังกรุงธนบุรี ต่อมา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325
 3. สมัยอาณาจักรสุโขทัย

  Slide 3 - สมัยอาณาจักรสุโขทัย

  • อาณาจักรสุโขทัย หรือ รัฐสุโขทัย เป็นอาณาจักร หรือรัฐในอดีตรัฐหนึ่ง ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำยม เป็นชุมชนโบราณมาตั้งแต่ยุคเหล็กตอนปลาย จนกระทั่งสถาปนาขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 18 ในฐานะสถานีการค้าของรัฐละโว้ หลังจากนั้นราวปี 1800พ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมือง ได้ร่วมกันกระทำการยึดอำนาจจากขอมสบาดโขลญลำพง ซึ่งทำการเป็นผลสำเร็จและได้สถาปนาเอกราชให้สุโขทัยเป็นรัฐอิสระ และมีความเจริญรุ่งเรืองตามลำดับและเพิ่มถึงขีดสุดในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ก่อนจะค่อย ๆ ตกต่ำ และประสบปัญหาทั้งจากปัญหาภายนอกและภายใน จนต่อมาถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาไปในที่สุด
 4. แบบทดสอบสมัยอาณาจักรสุโขทัย

  Slide 4 - แบบทดสอบสมัยอาณาจักรสุโขทัย

 5. สมัยอาณาจักรอยุธยา

  Slide 7 - สมัยอาณาจักรอยุธยา

  • พระเจ้าอู่ทองทรงก่อตั้งอาณาจักรอยุธยาในปี พ.ศ. 1893 ซึ่งในช่วงแรกนั้นก็มิได้เป็นศูนย์กลางของชาวไทยในดินแดนคาบสมุทรอินโดจีนทั้งปวง แต่ด้วยความเข้มแข็งที่ทวีเพิ่มขึ้นประกอบกับวิธีการทางการสร้างความสัมพันธ์กับชาวไทยกลุ่มต่าง ๆ ในที่สุดอยุธยาก็สามารถรวบรวมกลุ่มชาวไทยต่าง ๆ ในดินแดนแถบนี้ให้เข้ามาอยู่ภายใต้อำนาจได้ นอกจากนี้ยังกลายมาเป็นรัฐมหาอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างรวดเร็ว
 6. แบบทดสอบสมัยอาณาจักรอยุธยา

  Slide 8 - แบบทดสอบสมัยอาณาจักรอยุธยา

 7. สมัยกรุงธนบุรี

  Slide 11 - สมัยกรุงธนบุรี

  • ในปี พ.ศ. 2310-2325 เริ่มต้นหลังจากที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
  • ได้ขับไล่ทหารพม่าออกจากแผ่นดินไทย ทำการรวมชาติ
  • และได้ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่กรุงธนบุรี โดยจัดตั้งการเมืองการปกครอง
  • มีลักษณะการเมืองการปกครองยังคงดำรงไว้ซึ่งการเมืองการปกครอง
  • ภายในสมัยอยุธยาอยู่ก่อน โดยมีพระมหากษัตริย์มีอำนาจเด็ดขาดใน
  • การเมืองการปกครอง
 8. แบบทดสอบสมัยกรุงธนบุรี

  Slide 12 - แบบทดสอบสมัยกรุงธนบุรี

 9. สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

  Slide 15 - สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

  • พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้สถาปนาตนขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงย้ายเมืองหลวงมายังกรุงเทพมหานคร เริ่มยุคสมัยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
  • ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1790 กองทัพพม่าถูกขับไล่ออกจากดินแดนรัตนโกสินทร์อย่างถาวร และทำให้แคว้นล้านนาปลอดจากอิทธิพลของพม่าเช่นกัน โดยล้านนาถูกปกครองโดยราชวงศ์ที่นิยมราชวงศ์จักรีนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนกระทั่งถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสยามอย่างเป็นทางการ
 10. แบบทดสอบสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

  Slide 16 - แบบทดสอบสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

 11. การเผชิญหน้ากับมหาอำนาจตะวันตก

  Slide 19 - การเผชิญหน้ากับมหาอำนาจตะวันตก

  • ภายหลังจากที่พม่าตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปี พ.ศ. 2369 พระมหากษัตริย์ไทยในรัชสมัยถัดมาจึงทรงตระหนักถึงภัยคุกคามที่มาจากชาติมหาอำนาจในทวีปยุโรป และพยายามดำเนินนโยบายทอดไมตรีกับชาติเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม สยามมีการเปลี่ยนแปลงดินแดนหลายครั้ง รวมทั้งตกอยู่ในสถานะรัฐกันชนระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศส
  • ถึงกระนั้น สยามก็ไม่ตกเป็น
  • อาณานิคมของชาติตะวันตก
 12. แบบทดสอบการเผชิญหน้ากับมหาอำนาจตะวันตก

  Slide 20 - แบบทดสอบการเผชิญหน้ากับมหาอำนาจตะวันตก

 13. การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง

  Slide 23 - การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง

  • เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ได้มีกลุ่มบุคคลที่เรียกว่า คณะราษฎร ได้ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง จากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองแก่ประเทศไทยอย่างมาก และทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ที่เคยเป็นผู้ปกครองสูงสุดของประเทศมาช้านานต้องสูญเสียอำนาจส่วนใหญ่ไปในที่สุด
  • โดยมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2475
  • ขึ้นเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  • อย่างถาวรเป็นฉบับแรก
 14. แบบทดสอบการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง

  Slide 24 - แบบทดสอบการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง

 15. สงครามโลกครั้งที่สอง

  Slide 27 - สงครามโลกครั้งที่สอง

  • สงครามโลกครั้งที่สองในประเทศไทย เรื่องราวเริ่มขึ้นจากสงครามโลกครั้งที่สองในยุโรปที่เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2482 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรี 
  • สงครามโลกครั้งที่ 2 ในยุโรปยุติลงอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 พฤษภาคม 2488 เรียกว่า "วันวีเดย์" (Victory in Europe Day : V-E Day or VE Day) หลังจากฮิตเลอร์กระทำอัตวินิบาตกรรม และเยอรมันประกาศยอมแพ้ ส่วนสมรภูมิในเอเชียยุติลงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 –15 สิงหาคม 2488 ภายหลังจากอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูถล่มเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิ 
 16. แบบทดสอบสงครามโลกครั้งที่สอง

  Slide 28 - แบบทดสอบสงครามโลกครั้งที่สอง

 17. จัดทำโดย : นายธงชัย วิไลวิทย์เนื้อหา/ข้อมูลโดย : http://th.wikipedia.org

  Slide 31 - จัดทำโดย : นายธงชัย วิไลวิทย์เนื้อหา/ข้อมูลโดย : http://th.wikipedia.org