შევადგინოთ რიცხვითი გამოსახულება. ვიპოვოთ რიცხვითი გამოსახულების მნიშვნელობა

გაკვეთილის მიზანი: მოსწავლემ შეძლოს ამოცანის პირობის შესაბამისი გამოსახულების შედგენა; ტოლი შესაკრებების ნამრავლის სახით წარმოდგენა; გამოსახულების მნიშვნელობის პოვნა. შედეგის კოდი: მათ. III.2.მოსწავლეს შეუძლია შეკრება-გამოკლების შესრულების რომელიმე ხერხის გამოყენება; მათ. III.3.მოსწავლეს შეუძლია გამრავლება-გაყოფის მოქმედებების შესრულება, მათი შეკრება-გაყოფის მოქმედებებთან და ერთმანეთთან დაკავშირებას. ვიდეო რესურსი შექმნილია გაკვეთილისთვის, რომელიც დაგეგმილია შებრუნებული საკლასო ოთახის მოდელით. იგი მოიცავს როგორც თეორიულ მასალას, ისე სურათებს, შეკითხვებსა და ტესტურ დავალებებს. ეს კი ინტერაქტიულს ხდის მას და უზრუნველყოფს მოსწავლის მაქსიმალურ ჩართულობას. საშუალებას აძლევს მას ისწავლოს საკუთარი სწავლის ტემპით, გაუღვივოს ინტერესი და მოახდინოს მისი ყურადრების კონცენტრირება შესასწავლი საკითხის მიმართ. ამ რესურსის გამოყენებით მასწავლებელი ზოგავს საგაკვეთილო დროს, რომელსაც მთლიანად უთმობს ახალი ცოდნის განმტკიცებას.

მათემატიკარიცხვითი გამოსახულება
1.0x

შევადგინოთ რიცხვითი გამოსახულება. ვიპოვოთ რიცხვითი გამოსახულების მნიშვნელობა

Created 1 year ago

Duration 0:02:57
lesson view count 456
გაკვეთილის მიზანი: მოსწავლემ შეძლოს ამოცანის პირობის შესაბამისი გამოსახულების შედგენა; ტოლი შესაკრებების ნამრავლის სახით წარმოდგენა; გამოსახულების მნიშვნელობის პოვნა. შედეგის კოდი: მათ. III.2.მოსწავლეს შეუძლია შეკრება-გამოკლების შესრულების რომელიმე ხერხის გამოყენება; მათ. III.3.მოსწავლეს შეუძლია გამრავლება-გაყოფის მოქმედებების შესრულება, მათი შეკრება-გაყოფის მოქმედებებთან და ერთმანეთთან დაკავშირებას. ვიდეო რესურსი შექმნილია გაკვეთილისთვის, რომელიც დაგეგმილია შებრუნებული საკლასო ოთახის მოდელით. იგი მოიცავს როგორც თეორიულ მასალას, ისე სურათებს, შეკითხვებსა და ტესტურ დავალებებს. ეს კი ინტერაქტიულს ხდის მას და უზრუნველყოფს მოსწავლის მაქსიმალურ ჩართულობას. საშუალებას აძლევს მას ისწავლოს საკუთარი სწავლის ტემპით, გაუღვივოს ინტერესი და მოახდინოს მისი ყურადრების კონცენტრირება შესასწავლი საკითხის მიმართ. ამ რესურსის გამოყენებით მასწავლებელი ზოგავს საგაკვეთილო დროს, რომელსაც მთლიანად უთმობს ახალი ცოდნის განმტკიცებას.
Select the file type you wish to download