สุภาษิต คำพัง

1.0x

สุภาษิต คำพัง

Created 3 years ago

Duration 0:00:00
lesson view count 451
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. Slide 1

  • บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  • เรื่อง สุภาษิต คำพังเพย
  • โดย อาจารย์ ปิยะดา มณีนิล
  • เข้าสู่บทเรียน
 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ สุภาษิตไทย

  Slide 2 - หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ สุภาษิตไทย

  • ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  • ๑. เข้าใจเกี่ยวกับสุภาษิตไทย
  • ๒. รู้ความหมายของสุภาษิตไทย
  • ๓. สามารถยกตัวอย่างสุภาษิต
  • ไทยได้อย่างถูกต้อง
  • ๔. รู้จักนำสุภาษิตไทยไปใช้อย่าง
  • ถูกต้องเหมาะสม
  • ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  • ความหมายของสุภาษิต
  • คำสุภาษิตไทย
  • กิจกรรมระหว่างเรียน ๑
  • กิจกรรมระหว่างเรียน ๒
  • เพลงสุภาษิต
  • กลับหน้าแรก
  • แบบทดสอบผ่านเว็บ
 3. หมายถึง คำพูดที่พูดออกมา ไม่ว่าจะเป็นทำนองสำนวนโวหาร หรือคำพังเพย แต่มีเนื้อความหรือความหมายที่ดี เป็นคำตักเตือนสั่งสอน และสะกิดใจให้ระลึกถึงอยู่เสมอ มีอยู่ 2 ประเภท คือ

  Slide 3 - หมายถึง คำพูดที่พูดออกมา ไม่ว่าจะเป็นทำนองสำนวนโวหาร หรือคำพังเพย แต่มีเนื้อความหรือความหมายที่ดี เป็นคำตักเตือนสั่งสอน และสะกิดใจให้ระลึกถึงอยู่เสมอ มีอยู่ 2 ประเภท คือ

  • 1. คำสุภาษิตประเภทที่ พูด อ่าน หรือเข้าใจเนื้อความได้ทันที โดยไม่ต้องแปลความหมาย ตีความหมายเช่น ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
  • 2. คำสุภาษิตประเภทที่ พูด อ่าน หรือฟังแล้วยังไม่เข้าใจเนื้อความนั้นในทันที ต้องนึกตรึกตรอง ต้องแปลความ ตีความหมายเสียก่อนจึงจะทราบเนื้อแท้ของคำเหล่านั้น เช่น ผีบ้านไม่ดีผีป่าก็พลอย
  • สุภาษิต
  • กลับเมนู
  • ต่อไป
 4. ต่อไป

  Slide 4 - ต่อไป

  • ย้อนกลับ
  • กลับเมนูหลัก
 5. ต่อไป

  Slide 5 - ต่อไป

  • ย้อนกลับ
  • กลับเมนูหลัก
 6. ต่อไป

  Slide 6 - ต่อไป

  • ย้อนกลับ
  • กลับเมนูหลัก
 7. ต่อไป

  Slide 7 - ต่อไป

  • ย้อนกลับ
  • กลับเมนูหลัก
 8. ต่อไป

  Slide 8 - ต่อไป

  • ย้อนกลับ
  • กลับเมนูหลัก
 9. ต่อไป

  Slide 9 - ต่อไป

  • ย้อนกลับ
  • กลับเมนูหลัก
 10. ต่อไป

  Slide 10 - ต่อไป

  • ย้อนกลับ
  • กลับเมนูหลัก
 11. ต่อไป

  Slide 11 - ต่อไป

  • ย้อนกลับ
  • กลับเมนูหลัก
 12. ต่อไป

  Slide 12 - ต่อไป

  • ย้อนกลับ
  • กลับเมนูหลัก
 13. ต่อไป

  Slide 13 - ต่อไป

  • ย้อนกลับ
  • กลับเมนูหลัก
 14. แบบทดสอบ

  Slide 14 - แบบทดสอบ

 15. แบบทดสอบ

  Slide 15 - แบบทดสอบ

 16. แบบทดสอบ

  Slide 16 - แบบทดสอบ

 17. แบบทดสอบ

  Slide 17 - แบบทดสอบ

 18. แบบทดสอบ

  Slide 18 - แบบทดสอบ