chapter1_ระบบคอมพิวเตอร์_Mix

Introduction to computer and Information technology

ComputertechnologyInformation technology
1.0x

chapter1_ระบบคอมพิวเตอร์_Mix

Created 3 years ago

Duration 0:04:40
lesson view count 79
Introduction to computer and Information technology
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. Hardware& Utility 2201-2416

  Slide 1 - Hardware& Utility 2201-2416

  • Microsoft Office Mix
  • อ.ปริยวิศว์ ชูเชิด
 2. Hardware& Utility 2201-2416

  Slide 4 - Hardware& Utility 2201-2416

 3. Hardware& Utility 2201-2416

  Slide 5 - Hardware& Utility 2201-2416

 4. Hardware& Utility 2201-2416

  Slide 6 - Hardware& Utility 2201-2416

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุกิจ (R-TEC)
  • ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
  • เป็นอุปกรณ์ที่จับต้องได้ สัมผัสได้ มองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม มีทั้งที่ติดตั้งอยู่ภายในตัวเครื่อง (เช่น ซีพียู เมนบอร์ด แรม) และที่ติดตั้งอยู่ภายนอก (เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ จอภาพ เครื่องพิมพ์)
 5. Hardware& Utility 2201-2416

  Slide 7 - Hardware& Utility 2201-2416

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุกิจ (R-TEC)
  • ซอฟต์แวร์ (Software)
  • ส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บรรจุคำสั่งเพื่อให้สามารถทำงานได้ตามต้องการ โดยปกติแล้วจะถูกสร้างโดยบุคคลที่เรียกว่า นักเขียนโปรแกรม (programmer)
  • เป็นองค์ประกอบทางนามธรรม ไม่สามารถจับต้องหรือสัมผัสได้เหมือนกับฮาร์ดแวร์
  • อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
  • ซอฟต์แวร์ระบบ
  • ซอฟท์แวร์ประยุกต์
 6. Hardware& Utility 2201-2416

  Slide 8 - Hardware& Utility 2201-2416

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุกิจ (R-TEC)
  • ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)
  • ควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์โดยรวม
  • ตรวจสอบเมื่อมีการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ใดๆ
  • ช่วยให้การทำงานที่เกี่ยวข้องราบรื่น ไม่ติดขัด
  • ตรวจสอบและรายงานความผิดพลาดเกี่ยวกับระบบ
  • กำหนดสิทธิการใช้งาน และหน้าที่ต่างๆเกี่ยวกับการจัดการไฟล์
  • ฯลฯ
 7. Hardware& Utility 2201-2416

  Slide 9 - Hardware& Utility 2201-2416

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุกิจ (R-TEC)
  • ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)
  • ซอฟต์แวร์ที่สามารถติดตั้งได้ในภายหลังจากที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการแล้ว
  • ปกติมุ่งใช้กับงานเฉพาะอย่าง เช่น งานด้านบัญชี งานด้านเอกสาร หรืองานควบคุมสินค้าคงเหลือ
  • อาจมีบริษัทผู้ผลิตทำขึ้นมาเพื่อจำหน่ายโดยตรง มีทั้งที่ให้ใช้ฟรี ซื้อ ทำเอง หรือจ้างเขียนโดยเฉพาะ
 8. Hardware& Utility 2201-2416

  Slide 10 - Hardware& Utility 2201-2416

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุกิจ (R-TEC)
  • บุคลากร (People)
  • บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์พอจำแกนออกได้เป็น 3 กลุ่มด้วยกันคือ
  • ผู้ใช้งานทั่วไป
  • ผู้เชี่ยวชาญ
  • ผู้บริหาร
 9. Hardware& Utility 2201-2416

  Slide 11 - Hardware& Utility 2201-2416

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุกิจ (R-TEC)
 10. Hardware& Utility 2201-2416

  Slide 12 - Hardware& Utility 2201-2416

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุกิจ (R-TEC)
 11. Hardware& Utility 2201-2416

  Slide 13 - Hardware& Utility 2201-2416

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุกิจ (R-TEC)
 12. Hardware& Utility 2201-2416

  Slide 14 - Hardware& Utility 2201-2416

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุกิจ (R-TEC)
 13. Hardware& Utility 2201-2416

  Slide 15 - Hardware& Utility 2201-2416

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุกิจ (R-TEC)
 14. Hardware& Utility 2201-2416

  Slide 16 - Hardware& Utility 2201-2416

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุกิจ (R-TEC)
  • ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)
  • ทำหน้าที่ควบคุมระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีคือ ระบบปฏิบัติการหรือ OS (Operating System) มีทั้งที่ต้องเสียเงินอย่างเช่น Windows และให้ใช้ฟรี เช่น Linux เป็นต้น
 15. Hardware& Utility 2201-2416

  Slide 20 - Hardware& Utility 2201-2416

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุกิจ (R-TEC)
  • กิจกรรมและความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบ
 16. Hardware& Utility 2201-2416

  Slide 21 - Hardware& Utility 2201-2416

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุกิจ (R-TEC)
  • พื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์
 17. Hardware& Utility 2201-2416

  Slide 22 - Hardware& Utility 2201-2416

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุกิจ (R-TEC)
  • หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)
  • ส่วนประกอบที่สำคัญภายในของซีพียู แบ่งออกได้ดังนี้
  • หน่วยควบคุม (Control Unit)
  • หน่วยคำนวณและตรรกะ (ALU : Arithmetic and Logic Unit)
  • รีจิสเตอร์ (Register)
 18. Hardware& Utility 2201-2416

  Slide 23 - Hardware& Utility 2201-2416

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุกิจ (R-TEC)
  • หน่วยประมวลผลกลาง
  • หน่วยควบคุม (Control Unit)
  • ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของทุกๆหน่วยในซีพียูรวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วง
  • เริ่มตั้งแต่การแปลคำสั่งที่ป้อนเข้าไป โดยการไปดึงคำสั่งและข้อมูลจากหน่วยความจำมาแล้วแปลความหมายของคำสั่ง
  • จากนั้นส่งความหมายที่ได้ไปให้หน่วยคำนวณและตรรกะเพื่อคำนวณ และตัดสินใจว่าจะให้เก็บข้อมูลไว้ที่ใด
 19. Hardware& Utility 2201-2416

  Slide 24 - Hardware& Utility 2201-2416

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุกิจ (R-TEC)
  • หน่วยประมวลผลกลาง
  • หน่วยคำนวณและตรรกะ (ALU : Arithmetic and Logic Unit)
  • ทำหน้าที่ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ (arithmetic) เช่น การคูณ ลบ บวก หาร
  • เปรียบเทียบข้อมูลทางตรรกศาสตร์ (logical) ว่าเป็นจริงหรือเท็จ
  • อาศัยตัวปฏิบัติการเปรียบเทียบพื้นฐาน 3 ค่า คือ มากกว่า น้อยกว่า และ เท่ากับ
 20. Hardware& Utility 2201-2416

  Slide 25 - Hardware& Utility 2201-2416

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุกิจ (R-TEC)
  • หน่วยประมวลผลกลาง
  • รีจิสเตอร์ (Register)
  • พื้นที่สำหรับเก็บพักข้อมูลชุดคำสั่ง ผลลัพธ์ และข้อมูลที่เกิดขึ้นขณะที่ซีพียูประมวลผลเพียงชั่วคราว
  • ไม่ถือว่าเป็นหน่วยความจำ
  • รับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง และทำงานภายใต้การควบคุมของหน่วยควบคุมเช่นเดียวกับหน่วยอื่นๆ
 21. Hardware& Utility 2201-2416

  Slide 26 - Hardware& Utility 2201-2416

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุกิจ (R-TEC)
  • หน่วยความจำหลัก (Primary Storage)
  • ทำหน้าที่เก็บข้อมูลและคำสั่งตลอดจนผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูเพียงชั่วคราวเช่นเดียวกัน
  • ปกติจะมีตำแหน่งของการเก็บข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันที่เรียกว่า “แอดเดรส” (address)
 22. Hardware& Utility 2201-2416

  Slide 27 - Hardware& Utility 2201-2416

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุกิจ (R-TEC)
  • หน่วยความจำหลัก (Primary Storage) (ต่อ)
  • ต่างจากรีจิสเตอร์ตรงที่เป็นการเก็บมูลและคำสั่งเพื่อที่จะเรียกใช้ได้ในอนาคตอันใกล้ (ไม่เหมือนกับรีจิสเตอร์ที่เป็นเพียงแหล่งพักข้อมูลซึ่งเกิดขึ้นขณะที่ซีพียูประมวลผลเท่านั้น)
  • แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
  • รอม (ROM : Read Only Memory)
  • แรม (RAM : Random Access Memory)
 23. Hardware& Utility 2201-2416

  Slide 28 - Hardware& Utility 2201-2416

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุกิจ (R-TEC)
  • รอม (ROM : Read Only Memory)
  • หน่วยความจำที่อ่านได้อย่างเดียว ไม่สามารถเขียนหรือบันทึกเพิ่มเติมได้
  • ใช้เก็บคำสั่งที่ใช้บ่อยและเป็นคำสั่งเฉพาะ
  • ข้อมูลใน ROM จะอยู่กับเครื่องอย่างถาวร ถึงแม้ไฟจะดับหรือปิดเครื่องไปก็ไม่สามารถทำให้ข้อมูลหรือคำสั่งในการทำงานต่างๆหายไปได้
  • นิยมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า nonvolatile memory
  • มีหลายชนิดเช่น PROM, EPROM, EEPROM เป็นต้น
 24. Hardware& Utility 2201-2416

  Slide 29 - Hardware& Utility 2201-2416

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุกิจ (R-TEC)
  • แรม (RAM : Random Access Memory)
  • หน่วยความจำที่จดจำข้อมูลคำสั่งในระหว่างที่ระบบกำลังทำงานอยู่
  • สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตลอดเวลา
  • หากไฟดับหรือมีการปิดเครื่อง ข้อมูลในหน่วยความจำนี้จะถูกลบเลือนหายไปหมด
  • นิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า volatile memory
  • มีหลายชนิดเช่น SDRAM, DDR SDRAM, RDRAM
 25. Hardware& Utility 2201-2416

  Slide 30 - Hardware& Utility 2201-2416

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุกิจ (R-TEC)
  • หน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage)
  • ใช้สำหรับเก็บและบันทึกข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ เพื่อเรียกข้อมูลนั้นใช้ในภายหลังได้ (เก็บไว้ใช้ได้ในอนาคต)
  • มีหลายชนิดมาก เช่น
  • ฮาร์ดดิสก์
  • ฟล็อปปี้ดิสก์
  • Flash Drive
  • CD
  • ฯลฯ
 26. Hardware& Utility 2201-2416

  Slide 31 - Hardware& Utility 2201-2416

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุกิจ (R-TEC)
  • หน่วยรับข้อมูลและคำสั่ง (Input Unit)
  • คอมพิวเตอร์ทั่วไปจะมีหน่วยรับข้อมูลและคำสั่งเข้าสู่ระบบ
  • แปลงข้อมูลผ่านอุปกรณ์นำข้อมูลเข้า เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ สแกนเนอร์ เป็นต้น
  • ส่งต่อข้อมูลที่ป้อนเข้าให้กับส่วนของหน่วยประมวลผลกลาง เพื่อทำหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมา
  • หากขาดส่วนรับข้อมูลและคำสั่ง มนุษย์จะไม่สามารถติดต่อสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้
 27. Hardware& Utility 2201-2416

  Slide 32 - Hardware& Utility 2201-2416

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุกิจ (R-TEC)
  • หน่วยแสดงผลลัพธ์ (Output Unit)
  • แสดงผลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (เรียกว่า soft copy) เช่น จอภาพคอมพิวเตอร์
  • หรืออยู่ในรูปแบบของ hard copy เช่น พิมพ์ออกมาเป็นกระดาษออกทางเครื่องพิมพ์
  • อาจอาศัยอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ลำโพง สำหรับการแสดงผลที่เป็นเสียงได้
 28. Hardware& Utility 2201-2416

  Slide 33 - Hardware& Utility 2201-2416

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุกิจ (R-TEC)
  • วงรอบการทำงานของซีพียู
 29. Hardware& Utility 2201-2416

  Slide 34 - Hardware& Utility 2201-2416

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุกิจ (R-TEC)
  • ประเภทของคอมพิวเตอร์
  • ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer)
  • เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer)
  • มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer)
  • ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer)
  • คอมพิวเตอร์มือถือ (Handheld Computer)
 30. Hardware& Utility 2201-2416

  Slide 35 - Hardware& Utility 2201-2416

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุกิจ (R-TEC)
  • ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer)
  • เครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (high performance computer)
  • นำไปใช้กับการทำงานเฉพาะทางที่ต้องการความเร็วในการประมวลผลมาก
  • เหมาะกับงานคำนวณซับซ้อนมากๆ เช่น งานวิเคราะห์และพยากรณ์อากาศ การสำรวจอวกาศ งานวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียม งานจำลองแบบ (simulation)
 31. Hardware& Utility 2201-2416

  Slide 36 - Hardware& Utility 2201-2416

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุกิจ (R-TEC)
  • เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer)
  • เป็นเครื่องที่มีสมรรถนะการทำงานสูงเช่นเดียวกัน แต่เหมาะกับการใช้งานทั่วไปมากกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์
  • เหมาะสำหรับหน่วยงานที่มีบริษัทสาขาและประมวลผลข้อมูลในปริมาณมาก
  • เช่น ธนาคารหรือธุรกิจสายการบิน
 32. Hardware& Utility 2201-2416

  Slide 37 - Hardware& Utility 2201-2416

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุกิจ (R-TEC)
  • มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer)
  • เหมาะกับบริษัทธุรกิจหรือหน่วยงานขนาดกลาง
  • ให้บริการแก่เครื่องลูกข่าย (client) บางอย่าง เช่น แฟ้มข้อมูล เว็บ เครื่องพิมพ์
  • บางรุ่นเทียบได้กับเมนเฟรม บางรุ่นอาจมีความเร็วเทียบเท่าพีซี
 33. Hardware& Utility 2201-2416

  Slide 38 - Hardware& Utility 2201-2416

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุกิจ (R-TEC)
  • ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer)
  • ได้รับความนิยมมาก ราคาถูกและหาซื้อมาใช้ได้ทั่วไป
  • พบเห็นในสำนักงานหรือบ้านที่พักอาศัยทั่วไป
  • อาจรวมถึงคอมพิวเตอร์ประเภทเคลื่อนย้ายสะดวก เช่น โน้ตบุ๊ค, เน็ตบุ๊ค เดสก์โน้ต และ Tablet PC
 34. Hardware& Utility 2201-2416

  Slide 39 - Hardware& Utility 2201-2416

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุกิจ (R-TEC)
  • คอมพิวเตอร์มือถือ (Handheld Computer)
  • มีขนาดเล็กที่สุดเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์ประเภทอื่นๆ
  • ใช้กับการจัดการข้อมูลประจำวัน การสร้างปฏิทินนัดหมาย การดูหนัง ฟังเพลงรวมถึงการรับส่งอีเมล์
  • โทรศัพท์มือถือบางรุ่นอาจจัดอยู่ในกลุ่มนี้ ได้
 35. Hardware& Utility 2201-2416

  Slide 40 - Hardware& Utility 2201-2416

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุกิจ (R-TEC)
  • 8 Bit        =    1 Byte
  • 1 Byte = 1 ตัวอักษร1,024 Byte       =    1 KB   (KiloByte)1,024 KB    =    1 MB  (MegaByte)1,024 MB    =    1 GB  (GigaByte)1,024GB    =    1 TB    (TeraByte)
  • หน่วยวัดความจุของข้อมูลในคอมพิวเตอร์
 36. Hardware& Utility 2201-2416

  Slide 41 - Hardware& Utility 2201-2416

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุกิจ (R-TEC)
  • 1. จากภาพให้นักเรียนอธิบายกิจกรรมและความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
 37. Hardware& Utility 2201-2416

  Slide 42 - Hardware& Utility 2201-2416

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุกิจ (R-TEC)
  • 2.จากภาพวงรอบการทำงานของซีพียู ให้นักเรียนอธิบายมาให้เข้าใจ พร้อมยกตัวอย่าง