บทที่ 1

เมื่อโลกมีการพัฒนาขึ้นและมนุษย์ต้องทำความเข้าใจกับสิ่งต่างๆ มากขึ้น ต้องมีการติดต่อสื่อสาร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันจึงมีระบบสารสนเทศเกิดขึ้น ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ก็มีการนำอุปกรณ์เหล่านั้นมาใช้ในการประมวลผลข้อมูล ทำให้การประมวลผลทำได้ถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำมากขึ้น เมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาไปมากขึ้นก็ทำให้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาไปมากขึ้นตามไปด้วย

1.0x

บทที่ 1

Created 6 months ago

Duration 0:00:00
lesson view count 21
เมื่อโลกมีการพัฒนาขึ้นและมนุษย์ต้องทำความเข้าใจกับสิ่งต่างๆ มากขึ้น ต้องมีการติดต่อสื่อสาร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันจึงมีระบบสารสนเทศเกิดขึ้น ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ก็มีการนำอุปกรณ์เหล่านั้นมาใช้ในการประมวลผลข้อมูล ทำให้การประมวลผลทำได้ถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำมากขึ้น เมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาไปมากขึ้นก็ทำให้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาไปมากขึ้นตามไปด้วย
Select the file type you wish to download