โปรแกรม Powtoon

วิชา นวัตกรรมการศึกษา ED13301 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เสนอ อ.เพ็ญนภา คำแพง

1.0x

โปรแกรม Powtoon

Created 1 year ago

Duration 0:07:20
lesson view count 18
วิชา นวัตกรรมการศึกษา ED13301 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เสนอ อ.เพ็ญนภา คำแพง
Select the file type you wish to download