Vodik, halogeni i halkogeni elementi

This video is in croatian language. Instrukcije kemije za ispit 1. gimnazije Osijek, gradivo vodika, halogenih i halkogenih elemenata.

kemijainstrukcijevodikhalogenihalkogeni
1.0x

Vodik, halogeni i halkogeni elementi

Created 2 years ago

Duration 0:26:59
lesson view count 440
This video is in croatian language. Instrukcije kemije za ispit 1. gimnazije Osijek, gradivo vodika, halogenih i halkogenih elemenata.
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. Vodik, Halogeni i Halkogeni elementi

  Slide 1 - Vodik, Halogeni i Halkogeni elementi

  • Instrukcije iz kemije
  • Leon Jeđud,
  • I. gimnazija Osijek
 2. Vodik

  Slide 2 - Vodik

  • Hydrogen = lat. onaj koji stvara vodu.
  • Pronalazi se u najvišim slojevima atmosfere i u vulkanskim plinovima.
  • Fizikalna svojstva:
  • H2 je plin bez boje i mirisa, ima znatno manju gustoću od zraka.Slabo je topljiv u vodi.Ima najjaču kovalentnu homopolarnu jednostruku vezu.
  • Kemijska svojstva:
  • U volumnom udjelu zraka 18%-60% je eksplozivan – plin praskavac.
  • Nije otrovan u manjim količinama.
  • Izotopi vodika:
  • Vodik ima 3 izotopa.
  • -Najstabilniji i najlakši je procij koji čini preko 99% atoma vodika. On ima samo jedan proton u jezgri (otud ime procij).
  • -Drugi je deuterij, koji u jezgri ima jedan p+ i jedan n0
  • -Treći je tricij, koji u jezgri ima jedan p+ i dva n0
 3. Dobivanje vodika

  Slide 3 - Dobivanje vodika

  • Laboratorijski reakcijom cinka i razrijeđene klorovodične kiseline u Kippovu aparatu. Zn(s) + 2HCl(aq) -> ZnCl2 (aq) + H2 (g)
  • U velikim količinama se proizvodi elektrolizom vode.
  • Nastaje plin praskavac – smjesa vodika i kisika u omjeru 2:1
  • K(-): 4H2O(l) + 4e- -> 2 H2 (g) + 4 OH-(aq)
  • A(+): 2H2O(l) -> O2 (g) + 4H+(aq) + 4e-
  • 2H2O(l) -> 2H2 (g) + O2 (g)
  • Kippov aparat
  • Također se dobiva reakcijom vodene pare s koksom:
  • C(s) + H2O(g) -> CO(g) + H2 (g)
  • Smjesa vodika i ugljikova(II) oksida naziva se vodeni plin.
 4. Spojevi vodika

  Slide 4 - Spojevi vodika

  • S metalima 1. i 2. skupine tvori hidride: NaH, KH, MgH2, CaH2
  • Oksidacijski je broj s metalima -I (takav ion se naziva hidridni ion)
  • S nemetalima tvori spojeve s kovalentnim vezama: HCl, HF, NH3, CH4
  • Oksidacijski je broj s nemetalima I
  • [H:]- Lewisova struktura hidridnog iona
  • Upotreba vodika
  • Vodik izgaranjem oslobađa veliku količinu energije (ΔrH0 = -483,6 kJ mol-1) i
  • Zbog toga se koristi za autogeno zavarivanje te rezanje metala.
  • Vodik se u reakcijama koristi kao redukcijsko sredstvo (u dobivanju nekih metala), kao sirovina za sintezu klorovodične kiseline i amonijaka (za gnojivo).
  • Tekući vodik se koristi i kao raketno gorivo.
 5. Pritisni za pomoć 

  Slide 5 - Pritisni za pomoć 

 6. Halogeni elementi

  Slide 8 - Halogeni elementi

  • -Izrazito naglašena sličnost elemenata.
  • -Između dvoatomnih molekula djeluju slabe van der Waalsove privlačne sile koje jačaju porastom radijusa.
  • -Imaju elektronsku konfiguraciju valentne ljuske: ns2 np5
  • -Nedostaje im jedan elektron do stabilne elektronske konfiguracije.
  • -Vrlo su reaktivni, u prirodi se ne nalaze u elementarnom stanju.
  • *Izostavljamo astata jer je iznimno rijedak i radioaktivan.
  • Rast atomskog radijusa
  • plinovi
  • tekućina
  • krutina
  • Porast reaktivnosti
  • i redukcijskog potencijala
  • jod
  • klor
  • fluor
  • brom
  • fluor
  • brom
  • jod
  • klor
 7. Fluor

  Slide 9 - Fluor

  • Fluor je otrovni, svjetložuti plin oštra mirisa.
  • Najelektronegativniji kemijski element (koeficijent 4,00).
  • Element s najvećim redukcijskim potencijalom -> najjače oksidacijsko sredstvo (E0= +2,87 V).
  • Izrazito reaktivan, pa se spaja sa skoro svim elementima.
  • Koristi se u proizvodnji nuklearnog goriva (UF6).
  • Oksidira klor, pa se time može koristiti za dobivanje Cl2
  • Freoni – fluorirani ugljivokodici koji se koriste u hladnjacima i kao potisni plin u dezodoransima. Štetan za ozon zbog fluorovog atoma.
  • : F – F :
  • :
  • :
  • :
  • :
  • Struktura molekule F2
  • Fluorov oksidacijski broj je uvijek –I ili 0
 8. Klor

  Slide 10 - Klor

  • Klor je otrovni, žutozeleni plin oštra i bockava mirisa.
  • Vrlo je jako oksidacijsko sredstvo pa tako oksidira sve halogene elemente osim fluora:
  • Cl2 (g) + 2 I- (aq) -> I2 (aq) + 2Cl- (aq)
  • Topljiv je u vodi i s njom reagira:
  • Cl2 (aq) + H2O(l) -> HClO(aq) + H+(aq) + Cl-(aq)
  • pri tome nastaje hipoklorasta i klorovodična kiselina. Ta smjesa se zove klorna voda.
  • Industrijski se dobiva elektrolizom vodene otopine ili taljevine natrijeva klorida.
  • Primjena klora
  • -sirovina u proizvodnji plastičnih masa (PVC)
  • -otapala i pesticidi
  • -izbjeljivanje tekstila
  • -dezinfekcija vode
 9. Brom

  Slide 11 - Brom

  • Brom je korozivna, crvenosmeđa tekućina oštrog mirisa.
  • Ono je lako hlapljiva tekućina (slabe van der Waalsove sile) što rezultira malim tlakom para.
  • Spoj srebrov bromid (AgBr) koristi se u izradi fotografske emulzije.
  • Brom se koristi još u kemijskoj industriji za različite organske sinteze.
 10. Jod

  Slide 12 - Jod

  • Jod tvori ljubičasto-crne kristale koji lako sublimiraju u ljubičaste pare.
  • Prije se dobivao iz algi, a danas iz slane vode iz naftnih bušotina.
  • Jod je topljiv u organskim otapalima, dok je u vodi slabo topljiv.
  • Otopina joda i kalijeva jodida u etanolu koristi se kao antiseptičko sredstvo (operacije) i naziva se jodna tinktura.
  • Jod je esencijalni mikroelement u živim organizmima jer je potreban za sintezu tiroksina (hormona štitnjače).
  • U svrhu sprječavanja nedostatka joda u tijelu, dodaje se kalijev jodid kuhinjskoj soli.
  • Smeđa alga padina
  • Jodna tinktura
 11. Halogenovodici

  Slide 13 - Halogenovodici

  • Nastaju reakcijom vodika s molekulom halogena.
  • Svi su plinovi i svi otapanjem u vodi daju
  • halogenovodičnu kiselinu.
  • HX(g) + H2O(l) <--> H3O+(aq)+ X-(aq) X= neki halogeni element.
  • Veći radijus atoma = manje privlačenje u molekuli halogenovodika = lakša disocijacija = jača kiselina (HI je jača od HBr koja je jača od HCl…)
  • Fluorovodična kiselina nagriza staklo, pa se stoga skladišti u plastičnim bocama. SiO2 (s) + 4 HF(aq) -> SiF4 (g) + 2H2O(l)
  • Klorovodik nastaje kao nusprodukt u reakcijama kloriranja organskih spojeva. Otapanjem u vodi dobiva se klorovodična kiselina. U koncentriranoj otopini maseni udio je max 36%. Koristi se u sintezi različitih organskih i anorganskih spojeva.
 12. Oksokiseline

  Slide 14 - Oksokiseline

  • Svi halogeni elementi osim fluora daju niz oksokiselina s kisikom.
  • Što je veći broj kisikovih atoma to je jača kiselina.
  • Oksokiseline klora:
  • -Perklorna kiselina (HClO4) je jedina postojana pri sobnoj temperaturi. Ona je jako oksidacijsko sredstvo i eksplozivno reagira s mnogim organskim tvarima.
  • -Hipoklorasta kiselina (HClO) i njezine soli jaka su oksidacijska sredstva i njihove otopine koriste se kao sredstva za izbjeljivanje i dezinfekciju. Nestabilna je i razlaže se prema reakciji: 2HClO(aq) -> 2HCl(aq) + O2 (g)
  • Natrijev hipoklorit (NaClO) se koristi za izbljeljivanje rublja i dezinfekciju bazena.
  • -Soli klorne kiseline (HClO3), klorati, koriste se u sredstvima za uništavanje korova te u eksplozivima zbog svojeg jakog oksidacijskog djelovanja.
  • Oksokiseline klora
  • HClO
  • Hipoklorasta kiselina
  • HClO2
  • Klorasta kiselina
  • HClO3
  • Klorna kiselina
  • HClO4
  • Perklorna kiselina
  • NaClO kao jedna vrsta izbjeljivača.
 13. Halkogeni elementi

  Slide 19 - Halkogeni elementi

  • Skupina pokazuje zajedničke karakteristike, ali kisik pokazuje odstupanja u svim svojstvima u odnosu na ostale elemente u skupini.
  • Zbog malena polumjera atoma gradi dvoatomnu molekulu O2 dok ostali elementi te skupine grade prstenaste (najčešće 8 atoma poput S8) i lančaste strukture.
  • Elektronska konfiguracija valentne ljuske ns2 np4
  • U spojevima oksidacijski brojevi variraju od –II do VI
  • Za 16. skupinu karakteristične su alotropske modifikacije (isti element, različite strukture).
  • Spojevi s vodikom topljivi su u vodi i tvore kiseline. Kao
  • kod halogenovodika, jačina kiseline raste porastom
  • protonskog broja u skupini (H2O najslabija kiselina).
  • Jakost kiselina
  • H
  • 2
  • O
  • H
  • 2
  • S
  • H
  • 2
  • Se…
 14. Kisik

  Slide 20 - Kisik

  • Plin bez boje i mirisa, veće gustoće od zraka.
  • Ne gori, ali podržava gorenje.
  • Nije reaktivan pri sobnoj temperaturi, ali pri povišenoj temperaturi reagira s većinom elemenata i organskim spojevima.
  • Molekula kisika je paramagnetična = ima nesparene elektrone.
  • : O = O : struktura molekule O2
  • :
  • :
  • U visokim slojevima atmosfere je prisutna alotropska modifikacija kisika ozon O3
  • Ozon ima dvije rezonantne strukture, jer elektroni putuju od jednog atoma do drugog. Ozon nastaje fotokemijskim razlaganjem molekula kisika.
  • O2 (g) <-> 2 O(g)
  • 2O(g) + 2O2 (g) <-> 2 O3 (g)
  • 3O2 (g) <-> 2O3 (g)
  • Nakon fluora, ozon je najjači oksidans. Koristi se u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji.
  • Tekući kisik
 15. Kisik se laboratorijski dobiva pirolizom kalcijeva premanganata:

  Slide 21 - Kisik se laboratorijski dobiva pirolizom kalcijeva premanganata:

  • 2KMnO4 (s) -> K2MnO4 (s) + MnO2 (s) + O2 (g)
  • Industrijski se kisik dobiva frakcijskom destilacijom zraka.
  • Spojevi kisika
  • Kisik ima nekoliko oksidacijskih stanja: -2 oksidi, -1 peroksidi, -1/2 superoksidi
  • [: O :]2- [: O – O :]2- [: O – O :]-
  • :
  • :
  • :
  • :
  • :
  • :
  • :
  • :
  • :
  • .
  • -2 -1 -1 -1/2 -1/2
  • oksidni ion peroksidni ion superoksidni ion =svi ovi ioni jake su baze s vodom
  • Okside dijelimo na: -kisele okside – s vodom daju kiseline (CO2, SO2, SO3, N2O5)
  • -bazične oksida – s vodom daju baze (CaO, MgO…)
  • -amfotermni oksidi – reagiraju i s kiselinama i s bazama (Al2O3, ZnO, BeO…)
  • -neutralni oksidi – ne reagiraju s vodom, ni s kiselinama ni bazama (CO, N2O, NO)
 16. Voda

  Slide 22 - Voda

  • Prirodne vode su homogene smjese, zbog toga dijelimo vode na meke (kišnica)i tvrde (iz bunara). Ukupna količina anorganskih tvari u vodi određuje njenu tvrdoću koja se izražava u francuskim i njemačkim stupnjevima.
  • 1 francuski stupanj = 10 mg CaCO3 / 1 dm3 vode
  • 1 njemački stupanj = 10 mg CaO / 1dm3 vode
  • Prolazna ili karbonatna tvrdoća vode – potječe od Ca(HCO3)2 i Mg(HCO3)2ona se može prokuhavanjem pročistiti, ali se u vodovodnoj vodi to ne radi.
  • Trajna ili nekarbonatna tvrdoća vode – potječe od prisutnih iona soli jakih kiselina.Uklanjanje trajne tvrdoće vode zahtjeva ionske izmjenjivače.
  • Vodikov peroksid
  • Vodikov peroksid (H2O2) nestabilna je tekućina koja se razlaže na vodu i kisik.
  • 2H2O2 (aq) -> 2H2O(l) + O2 (g)
  • Koristi se kao dezinfekcijsko sredstvo, kao izbjeljivač tekstilam kože ili kose.
 17. Sumpor

  Slide 23 - Sumpor

  • Sumpor je kristalna tvar žute boje. Ima dva polimorfna oblika: rompski (termodinamički stabilniji) i monoklinski.
  • Molekula sumpora je nepolarna – nije topljiv u vodi, ali je u nepolarnim otapalima.
  • Za razliku od kisika, sumpor na sebe može vezati više od 8 elektrona u molekuli (nije mu potreban oktet) i stoga često drži molekulu na okupu kao temelj.
  • Najvažniji minerali sumpora: pirit (FeS2), sfalerit (ZnS), halkopirit (CuFeS2) i galenit (PbS)
  • Elementarni sumpor se ekstraktira iz zemlje pomoću vruće pare, koja ga rastali, i potom se visokim tlakom izbacuje na površinu (Fraschov postupak).
  • Oksidacijski broj sumpora može biti: -II, 0, II, IV, VI
  • Taljenjem sumpora prstenasta struktura S8 puca pa nastaju kraći, a zatim dulji lanci (raste viskoznost). Pri2000C sumpor se ne može izliti iz epruvete. Ako ga senastavi zagrijavati lančaste strukture se kidaju i opetpostaje tekući.
  • Ako se sumpor zagrijan do vrelišta naglo ohladi (izlijevanjem u vodu), nastaje plastičnisumpor, koji nakon nekog vremena postaje S8 i ponovno nastaju kristali.
  • Rompski sumpor
  • monoklinskisumpor
  • molekula S8
 18. [: S :]-2			[: S – S :]2-

  Slide 24 - [: S :]-2 [: S – S :]2-

  • : :
  • : :
  • : :
  • sulfidni ion disulfidni ion
  • Sumporovodik, H2S, je bezbojan, otrovan plin neugodna mirisa po pokvarenim jajima.
  • Vodena otopina sumporovodika slaba je sumporovodična kiselina.
  • Sumporovodik je reagens za dobivanje iona teških metala koji stvaraju obojene sulfide.
  • Sumporov (IV) oksid, SO2 je plin otrovan za niže organizme. Nastaje gorenjem sumpora:
  • S(s) + O2 (g) -> SO2 (g) SO2 (g) + H2O(l) -> H2SO3 (aq)
  • Dobro je topljiv u vodi, a otapanjem u vodi nastaje sumporasta kiselina.
  • Sumporov (VI) oksid, SO3, plin koji nastaje oksidacijom sumporovog (IV) oksida.
  • 2SO2 (g) + O2 (g) -> 2 SO3 (g) SO3 (g) + H2O(l) -> H2SO4 (aq)
  • Ta reakcija je egzotermna, ali spora.
  • U reakciji s vodenom parom (ili vodom) nastaje bijeli dim (kapljice sumporne kiseline).
 19. Sumporna kiselina

  Slide 25 - Sumporna kiselina

  • Sumporna kiselina je jedna od najvažnijih proizvoda kemijske industrije.
  • To je bezbojna, uljasta tekućina. Jaka je anorganska kiselina čija je max. Koncentracija 98%.
  • Sumporna kiselina dobiva se kontaktnim postupkom u dva procesa:
  • 1.) dobivanje SO3 : 2SO2 (g) + O2 (g) -> 2 SO3 (g)
  • 2.) provođenje SO3 kroz otopinu konc. Sumporne kiseline pri čemu nastaje pirosumporna kiselina (H2S2O7), a daljnjim uvođenjem SO3 nastaje oleum (HO(SO3)nH)
  • SO3 (g) + H2SO4 (l) -> H2S2O7 (l) Oleum se po potrebi razrjeđuje u H2SO4
  • Razrijeđena sumporna kiselina reagira sa metalima negativnog redukcijskog potencijala: Fe(s) + H2SO4 (aq) -> FeSO4 (aq) + H2 (g)
  • Koncentrirana sumporna kiselina reagira s metalima pozitivnog redukcijskog potencijala jer ima povećanu moć oksidiranja:
  • Cu(s) + 2H2SO4 (l) -> CuSO4 (aq) + SO2 (g) + 2H2O(l)
  • Sumporna kiselina šećeru, tkanini, papiru i drugim organskim tvarima oduzima vodu. Sumporna kiselina ima jako higroskopsko djelovanje (veže vodu za sebe).
  • C11H22O11 (s) ---------> 12C(s) + 11H2O(l)
  • H2SO4
 20. Slide 29

  • Preskoči